all the applicants for the post

Câu hỏi:

12/11/2020 28,845

All the applicants for the post are thoroughly________for their suitability.

Bạn đang xem: all the applicants for the post

B. vetted

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B Kiến thức về kể từ vựng

search /sɜːrtʃ/ (v): thăm dò thăm dò, lục soát

vet /vet/ (v): kiểm tra kĩ lưỡng (lý lịch, trình độ chuyên môn.. của ai)

investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/ (v): điều tra

scrutinize /ˈskruːtənaɪz/ (v): nhìn chú ý, nghiên cứu và phân tích cẩn thận

Tạm dịch: Tất cả những ứng cử viên mang lại địa điểm này được kiểm tra sự thích hợp một cơ hội kĩ lưỡng.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

We were so sánh looking forward đồ sộ stretching out on the beach in the sunshine, but it ___ the whole time we were there.

A. poured with rain

B. rained dogs and cats

C. dropped in the bucket 

D. made hoặc while the sun shined

Câu 2:

Indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s)

Overpopulation in big cities has severely affected the air and water quality.

A. seriously

B. insignificantly

C. largely

D. commonly

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

I was going đồ sộ have a go at parachuting but lost my nerve at the last minute.

A. was determined đồ sộ go ahead  

Xem thêm: nhà toán học nổi tiếng

B. lost my temper

C. was discouraged from trying 

D. grew out of it

Câu 4:

It is desirable that the khách sạn manager remember đồ sộ Call the_______staff every 6 months đồ sộ clean up the air conditioners.

A. maintaining

B. maintain

C. maintainable

D. maintenance

Câu 5:

If we lose the case we may be____for the costs of the whole trial.

A. compatible

B. liable

C. available

D. accessible

Câu 6:

The committee is______of well-known mountaineers.

A. contained

B. comprised

C. included

Xem thêm: tả một loại cây mà em yêu thích lớp 4

D. consisted