bài tập so sánh bằng

Ngoài đối chiếu rộng lớn – comparative hoặc đối chiếu nhất – superlative thì đối chiếu vày – equality cũng vào vai trò trọng điểm nhập ngữ pháp giờ Anh, được dùng nhập tiếp xúc hằng ngày và cả trong mỗi kỳ đua cần thiết như IELTS, TOEIC,…

Bạn đang xem: bài tập so sánh bằng

Để có thể nắm vững trọng tâm kiến thức này, IELTS Vietop sẽ hệ thống lý thuyết và gởi người mua hàng một số bài tập so sánh bằng để thực hành nhé!

Trong giờ Anh, cấu tạo ngữ pháp đối chiếu vày – Comparison of equality hoặc gọi tắt là Equality, được dùng Lúc tao đối chiếu, đánh giá nhị hoặc nhiều sự vật, hiện tượng lạ,… theo dõi một tiêu chuẩn này này mà bọn chúng đều ngang đều nhau, KHÔNG sở hữu sự khác lạ.

Bài luyện đối chiếu bằng

E.g.: Tim’s grown ví much. He’s as tall as his father now. (Tim vẫn tăng trưởng thật nhiều. Bây giờ nó cao vày tía của chính nó.)

The second game didn’t go as well as the first one. (Trận đấu loại nhị ko ra mắt đảm bảo chất lượng như trận trước tiên.)

Các dạng đối chiếu vày nhập giờ Anh

Dạng khẳng định

Công thức với tính kể từ và trạng từ: S + V + as + adj/adv + as + noun/pronoun/ clause

E.g.: My football team is still as good as it was five years ago. (Đội bóng của tôi vẫn đảm bảo chất lượng như từ thời điểm cách đây 5 năm.)

Công thức với động từ: S + V + as + many/much/little/few + as + noun/pronoun

E.g.: He also works as much as his girlfriend. (Anh ấy cũng thao tác làm việc nhiều như nữ giới của tôi.)

Công thức với danh từ: S + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

E.g.: No team scores as many points as that team. (Không team này ghi được không ít điểm như team bại liệt.)

Dạng phủ định

Công thức với tính kể từ và trạng từ: S + V + not as/so + adj/adv + as + N/pronoun

E.g.: My football team is not as good as it was five years ago. (Đội bóng của tôi ko đảm bảo chất lượng như từ thời điểm cách đây 5 năm.)

Công thức với động từ: S + not + V + as + many/much/little/few + as + noun/pronoun

E.g.: He doesn’t works as much as his girlfriend. (Anh ấy ko thao tác làm việc nhiều như nữ giới của tôi.)

Công thức với danh từ: S + not + V + as + many/much/little/few + noun + as + noun/pronoun

E.g.: This team doesn’t score as many points as that team. (Đội này sẽ không ghi được điểm nhiều như team bại liệt.)

Chú ý

Khi đối chiếu chỉ sự không giống nhau (khác chứ không cần nên rộng lớn kém), tao rất có thể người sử dụng công thức:

S + to tát be + different from + noun/pronoun

E.g.: China is different from Vietnam. (Trung Quốc thì không giống VN.)

Khi đối chiếu vày với danh kể từ, tao rất có thể dùng công thức sau:

S + V + the same + (N) + as + N/Pronouns

E.g.: He’s the same age as u.

Trong một trong những câu, tao rất có thể gửi kể từ cấu tạo “the same … as” lịch sự “as … as”và ngược lại.

E.g.: He’s the same age as u. = He’s as old as I am.

His room is the same size as mine. = His room is as big/small as mine.

Tham khảo:

Thì lúc này đơn

Thì quá khứ đơn

Bảng vần âm giờ Anh

Bài luyện ví sánh bằng

Bài luyện ví sánh bằng

Bài 1: Complete the sentences below, using either “as … as” or  “not as … as”

 1. Sam is ___________ u. (tall )
 2. Portugal is ___________ Spain. (not big)
 3. I am ___________ Pamela. (smart)
 4. A rabbit is ___________ a fox. (not fast)
 5. Helen’s hair is ___________ Sara’s. (long)
 6. You are___________ always. (happy)
 7. A cát is ___________ a tiger. (not dangerous)
 8. She is ___________ u. (intelligent)
 9. Bananas are___________ apples. (good)
 10. Sweden is ___________ Mexico. (not hot)

Bài 2: Rewrite the sentences, using “the same as” or “different from”

 1. My house is small and old. Your house is spacious and modern.
 • My house is ____________________________________.
 1. Life in the countryside is quiet and peaceful. Life in the thành phố is exciting.
 • Life in the thành phố ____________________________________.
 1. I have Đen hair. Alice’s hair is also Đen.
 • Alice’s hair is ____________________________________.
 1. My favourite subject is Math. My sister is also interested in Math.
 • My sister is ____________________________________.
 1. I am 13 years old. My best friend is also 13 years old.
 • My best friend ____________________________________.
 1. My mother’s favourite food is noodles. My favourite food is bread.
 • My favourite food ____________________________________.
 1. The musician on TV is playing the piano. I am also playing the piano. (use “instrument”)
 • The musician on TV ____________________________________.
 1. The number of students in this class is 40. That class also has 40 students.
 • This class has ____________________________________.

Bài 3: Write the comparison of equality for the sentences below

E.g.: John is 30 years old. Anna is 30 years old. (is/old)

 • John is as old as Anna.
 1. Kate works harder kêu ca Jim. (work/hard)
 • Jim ____________ Kate.
 1. This province is 40ºC in summer. That province is also 40ºC in summer. (is/hot)
 • This province ____________ that province.
 1. Maria did better on the English test kêu ca Linda. (do/well)
 • Linda ____________ Maria.
 1. The first exam was difficult. The second exam was difficult too. (was/difficult)
 • The first exam ____________ the second exam.
 1. The impala runs 90km per hour. The cheetah runs 120km per hour. (run/fast)
 • The impala ____________ the cheetah.
 1. Mrs Smith talks very quietly. Mrs Brown talks more loudly. (talk/quietly)
 • Mrs Brown ____________  Mrs Smith.
 1. My house is 50 years old. His house is 50 years old. (is/old)
 • My house ____________ his house.
 1. Penny is 12 years old. Darwin is 10 years old. (is/young)
 • Penny ____________ Darwin.

Bài 4: Complete the sentences below, using either “as … as” or “not as … as”

 1. The green xế hộp is ____________ the purple xế hộp. (fast)
 2. Jim is ____________ Andy. (not/tall)
 3. The violin is ____________ the cello. (not/low)
 4. This copy is ____________ the other one. (bad)
 5. My sister is ____________ I am. (optimistic)
 6. Today it’s ____________ yesterday. (not/windy)
 7. This soup was ____________ that soup. (delicious)
 8. Grapefruit juice is ____________ lemonade. (not/sweet)
 9. Amanda is ____________ Mandy. (brave)
 10. Silver is ____________ gold. (not/heavy)

Bài 5: Choose the correct answer

 1. My phone __________ your phone.

A. is as not expensive as

B. is not as expensive as

C. as expensive not as

D.is not as expensively as

 1. You must explain your problem ________ .

A. as clear as you can

B. as clearly as you can

C. as clear that you are

D. as clearly as you are

 1. Nobody in our class plays_______ Nathan.

A.as good as

Xem thêm: các quốc gia châu âu

B. ví well than

C. as best as

D. as well as

 1. Her house is ______ mine.

A. twice as big as

B. as twice big as

C.as two time big as

D. as big as twice

 1. My clothes ________ hers.

A. is as not modern as

B. as is modern as

C. is as modern as

D. as is modern not as

 1. Your xế hộp is ________ mine.

A. as bigger as               

B. as big as 

C. much big as               

D. not many times big

 1. Impalas cannot run rẩy as ________ cheetahs but they are more efficient runners.

A. faster than                 

B. fast as                         

C. fast                             

D. are fast as

 1. Albert Einstein’s contributions to tát the scientific theory were ________ those of Galileo and Newton.

A. important than 

B. more important                   

C. the most important    

D. as important as

Bài 6: Rewrite the sentences using As … as structure

 1. I’m quite tall but you are taller.
 2. My salary is high, but hers is higher.
 3. You know a bit about history, but I know more.
 4. It’s still cold, but it was colder last year.
 5. I still feel quite tired, but I felt a lot more tired last week.
 6. The Smiths have lived here for quite a long time, but we’ve lived here longer.
 7. I was a bit nervous before the exam, but usually, I’m a lot more nervous.
 8. The station was nearer kêu ca I thought. (far)
 9.  I know them better kêu ca you tự.
 10. There are fewer people at this meeting kêu ca last month.

Bài 7: Choose the correct answer

 1. My xế hộp is ______ hers.

A. cheap than        B. cheaper       C. more cheap than              D. cheaper than

 1. Sarah is  ______ at English kêu ca Susan.

A. good        B. well         C. better         D. best

 1. No one in my class is ______ intelligent ______ Amy.

A. as/as         B. more/as         C. as/than         D. the/more

 1. This book is  ______ interesting kêu ca that book.

A. the most         B. less         C. as         D. so

 1. Peter works  ______ kêu ca we tự.

A. harder         B. as hard as         C. more harder         D. ví hard as

 1. Emily ran ______ kêu ca Bruce.

A. more fast         B. faster         C. fast         D. the fastest

 1. Xavier is 18 years old. Mimi is trăng tròn years old. Mimi is 2 years ______ Xavier.

A. older kêu ca         B. younger kêu ca         C. older         D. younger

 1. Bikes are ______ cars.

A. cheap kêu ca         B. more cheap         C. the cheapest         D. cheaper than

 1. My mom cooked  ______ kêu ca u.

A. well         B. more good         C. better         D. more well

 1. Summer is  ______ season of the year.

A. hot        B. more hot      C. hotter         D. the hottest

Đáp án

Bài 1

 1. as tall as
 2. not as big as
 3. as smart as
 4. not as fast as
 5. as long as
 6. as happy as
 7. as not dangerous as
 8. as intelligent as
 9. as good as
 10. not as hot as

Bài 2

 1. My house is different from your house.
 2. Life in the thành phố is different from life in the countryside.
 3. Alice’s hair is the same colour as mine.
 4. My sister is interested in the same subject as u.
 5. My best friend is the same age as u.
 6. My favourite food is different from my mother’s.
 7. The musician on TV is playing the same instrument as u.
 8. This class has the same number of students as that class.

Bài 3

 1. Jim doesn’t work as hard as Kate.
 2. This province is as hot as that province.
 3. Linda didn’t tự as well on the English test as Maria.
 4. The first exam was as difficult as the second exam.
 5. The impala doesn’t run rẩy as fast as the cheetah.
 6. Mrs Brown doesn’t talk as quietly as Mrs Smith.
 7. My house is as old as his house.
 8. Penny isn’t as young as Darwin.

Bài 4

 1. The green xế hộp is as fast as the purple xế hộp.
 2. Jim is not as tall as Andy. 
 3. The violin is not as low as the cello.
 4. This copy is as bad as the other one.
 5. My sister is as optimistic as I am.
 6. Today it’s not as windy as yesterday.
 7. This soup was as delicious as that soup. 
 8. Grapefruit juice is not as sweet as lemonade.
 9. Amanda is as brave as Mandy.
 10. Silver is not as heavy as gold.

Bài 5

12345678
BADACABD

Bài 6

 1. I’m not as tall as you.
 2. My salary isn’t as high as hers.
 3. You don’t know as much about history as I tự.
 4.  It isn’t as cold as it was last year.
 5. I don’t feel as tired as I did last week.
 6. The Smiths haven’t lived here as long as we have.
 7. I wasn’t as nervous before the exam as I usually am.
 8. The station wasn’t as far as I thought.
 9. You don’t know them as well as I.
 10. There aren’t as many people at this meeting as last month.

Bài 7

12345678910
AAABABBDCD

Hy vọng sau thời điểm hiểu nội dung bài viết bên trên, chúng ta vẫn khối hệ thống lại kỹ năng về cấu tạo ngữ pháp đối chiếu vày nhập giờ Anh nhằm rất có thể dùng nó thạo rộng lớn nhập tiếp xúc hằng ngày và cả trong mỗi kỳ đua. Chúc chúng ta học tập đảm bảo chất lượng và Vietop hứa chúng ta ở những nội dung bài viết sau!

Xem thêm: trường đại học nam cần thơ