các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào

Câu hỏi:

20/11/2019 71,261

Bạn đang xem: các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào

A. Chuỗi chuyền electron thở →  Chu trình crep →  Đường phân.

B. Đường phân →  Chuỗi chuyền electron thở →  Chu trình crep.

C. Chu trình crep →  Đường phân →  Chuỗỉ chuyền electron thở.

D. Đường phân →  Chu trình crep →  Chuỗi chuyền electron thở.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Chọn D.

Giải chi tiết:

Các quy trình tiến độ vô quy trình thở là: Đường phân → quy trình Crep → chuỗi chuyền electron thở.

SGK Sinh học tập 11 – trang 52.

Đáp án D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Pha tối ra mắt ở địa điểm nào là vô lục lạp?

A. Tại hóa học nền.

B. Tại  màng vô.

C. Ở tilacôit.

D. Tại màng ngoài.

Câu 2:

Bào quan lại tiến hành tính năng thở chủ yếu là:

A. Mạng lưới nội hóa học.

B. Không bào

C. Ty thể.

D. Lục lạp.

Câu 3:

Chất được tách rời khỏi khôi quy trình Canvin đề khởi điểm mang lại tổ hợp glucôzơ là:

A. RiDP (ribulôzơ - 1.5 - điphôtphat).

B. APG (axit phốtphoglixêric).

Xem thêm: xa ngoài kia nơi loài tôm hát

C. AlPG (anđêhit photphoglixêric)

D. AM (axit malic).

Câu 4:

Sản phẩm của trộn sáng sủa của quy trình quang đãng hợp ý bao gồm có:

A. ATP, NADPH và CO2

B. ATP, NADPH và O2

C. ATP, NADPH

D. ATP, NADP+ và CO2

Câu 5:

Các loại phía động dương của rễ là

A. phía khu đất, phía sáng sủa, huớng hoá.

B.  hướng sáng sủa, phía nước, phía hoá.

C. phía khu đất, phía nước, phía sáng sủa.

D. phía khu đất, phía nước, huớng hoá.

Câu 6:

Hô hấp sáng sủa xẩy ra với việc nhập cuộc của những bào quan lại nào là sau đây ?

(1) Lizôxôm.

(2) Ribôxôm.

(3) Lục lạp

(4) Perôxixôm.

(5) Tỉ thể.

(6) Sở máy Gôngi.

Phương án trả lời đúng là:

A. (1), (4) và (5)

B. (1),(4) và (6)

C. (2), (3) và (6)

D. (3), (4) và (5)

TÀI LIỆU VIP VIETJACK