cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022

Hàng năm những cá thể đem khoản thu nhập kể từ chi phí lương bổng và chi phí công vô ngưỡng cần nộp thuế thu nhập cá thể sẽ rất cần tiến hành quyết toán thuế TNCN mang đến ban ngành Thuế theo đòi quy toan. Cách tính thuế thu nhập cá thể giản dị và dễ dàng tiến hành sau đây tiếp tục giúp người nộp thuế hiểu rằng nấc thuế bản thân rất cần phải nộp là từng nào.

Bạn đang xem: cách tính thuế thu nhập cá nhân 2022

Cách tính thuế thu nhập cá thể cần nộp mang đến ban ngành thuế

Cách tính thuế thu nhập cá thể cần nộp mang đến ban ngành Thuế

1.Thuế thu nhập cá thể là gì?

Thuế thu nhập cá thể là khoản tiền phải trích nộp từ một phần chi phí lương bổng và nguồn thu không giống của những người tạo nên thu nhập đóng cho ban ngành Thuế nhằm nộp vào ngân sách non nước sau khoản thời gian và đã được rời trừ. Thuế TNCN hiện nay nay không vận dụng đối với các cá thể đem thu nhập trung bình bên dưới nấc quy toan định cần đóng góp thuế.

Người lao động nộp thuế thu nhập cá thể đem người dựa vào cũng sẽ tiến hành rời trừ thuế theo đòi quy toan.

Như vậy rất có thể thấy người dân có thu nhập càng tốt thì nấc thuế TNCN cần nộp tiếp tục càng rộng lớn.

1.1 Đối tương vận dụng tính thuế thu nhập cá thể kể từ chi phí lương bổng và chi phí công

Căn cứ theo đòi điều 2 luật, Thuế thu nhập cá thể sửa thay đổi năm 2012 quy toan về đối tượng người tiêu dùng nộp thuế bao gồm 2 group đối tượng người tiêu dùng sau:

(1) Cá nhân cư trú là cá thể đem điểm ở/ căn nhà thuê thường xuyên bên trên nước Việt Nam theo đòi quy toan của pháp luật với thời hạn của những thích hợp đồng mướn căn nhà kể từ 183 ngày trở lên trên vô năm tính thuế hoặc cá thể đem điểm ở thông thường xuyên, xuất hiện bên trên nước Việt Nam kể từ 183 ngày trở lên trên vô một năm dương lịch hoặc vô 12 mon liên tiếp Tính từ lúc ngày thứ nhất xuất hiện bên trên nước Việt Nam. Trong số đó, ngày cho tới và ngày cút sẽ tiến hành tính là một ngày.

02 tình huống vận dụng tính thuế TNCN của cá thể trú ngụ là:

 • Cá nhân ký thích hợp đồng làm việc kể từ 03 mon trở lên trên,

 • Cá nhân ký thích hợp đồng làm việc bên dưới 03 mon hoặc không ký thích hợp đồng làm việc.

(2) Cá nhân ko cư trú là người không thỏa mãn nhu cầu đầy đủ ĐK của cá thể trú ngụ thì được xác lập là cá thể ko trú ngụ thông thường là kẻ quốc tế thao tác làm việc bên trên nước Việt Nam.

1.2 Căn cứ pháp luật về thuế thu nhập cá nhân

 1. Luật Thuế TNCN năm 2007

 2. Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Luật thuế thu nhập cá thể năm 2012

 3. Thông tư 111/2013/TT-BTC

 4. Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14

2. Cách tính thuế thu nhập cá thể năm 2023

Trước khi tính thuế TNCN, người nộp thuế cần thiết xác lập được là cá nhân trú ngụ hoặc cá thể ko trú ngụ vị phương pháp tính thuế thu nhập cá thể được vận dụng đối 2 đối tượng người tiêu dùng này là không giống nhau. Cụ thể:

2.2 Cách tính thuế thu nhập cá thể so với cá thể cư trú

Trường thích hợp 1: cá thể cư trú ký thích hợp đồng làm việc kể từ 03 mon trở lên và đem thu nhập nhập kể từ chi phí lương bổng, chi phí công.

Các công thức áp dụng tính thuế thu nhập cá nhân

(1): Thuế thu nhập cá thể cần thiết nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

(2): Thu nhập tính thuế = Thu nhập cần Chịu đựng thuế - các khoản rời trừ.

(3): Thu nhập cần Chịu đựng thuế = Tổng chi phí lương bổng cảm nhận được - Các khoản được miễn thuế.

Người nộp thuế áp dụng các công thức tính số (1),(2),(3), nhằm tính nấc thuế thu nhập cá thể cần nộp theo đòi công việc như sau:

Bước 1: Tính tổng thu nhập (tiền lương) cảm nhận được.

Bước 2: Tính những khoản được miễn thuế  

Các khoản thu nhập được miễn thuế (nếu có) kể từ chi phí lương bổng chi phí công gồm:

- Khoản chi phí lương bổng thực hiện tăng giờ, làm việc đêm tối được trả cao hơn nữa đối với chi phí lương bổng thao tác làm việc vô thời gian hành chủ yếu.

- Thu nhập của thuyền viên là kẻ nước Việt Nam thao tác làm việc mang đến hãng sản xuất tàu nước Việt Nam vận tải đường bộ quốc tế hoặc hãng sản xuất tàu của nước ngoài.

Bước 3: Tính thu nhập phải chịu thuế áp dụng công thức số (3)

Bước 4: Tính những khoản rời trừ 

Các khoản giảm trừ bao hàm

- Giảm trừ gia đạo so với phiên bản thân thuộc người nộp thuế là 132 triệu đồng/năm tương đương 11 triệu/ mon và đối với từng người dựa vào là 4,4 triệu đồng/tháng.

- Giảm trừ những khoản đóng góp bảo đảm, đóng chung kể từ thiện, khuyến học tập, nhân đạo và quỹ hưu trí tự động nguyện.

Bước 5: Tính thu nhập tính thuế theo đòi công thức (2)

Để tính thuế suất người tính thuế áp dụng bảng biểu thuế lũy tiến thủ từng phần được quy toan bên trên Điều 22, Luật Thuế TNCN trong năm 2007 theo đòi bảng sau:

Bảng: Biểu thuế luỹ tiến thủ từng phần

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 cho tới 120

Trên 5 cho tới 10

10

3

Trên 120 cho tới 216

Trên 10 cho tới 18

15

4

Trên 216 cho tới 384

Trên 18 cho tới 32

20

5

Trên 384 cho tới 624

Trên 32 cho tới 52

25

6

Trên 624 cho tới 960

Trên 52 cho tới 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Các bậc tính thuế thu nhập cá thể theo đòi Luật thuế TNCN

Như vậy các bạn địa thế căn cứ theo đòi phần thu nhập tính thuế/tháng/năm của tớ nhằm xác lập nấc thuế suất tương ứng

Áp dụng công thức (1) khi chúng ta tiếp tục hiểu rằng thu nhập tính thuế và thuế suất các bạn sẽ tính đi ra được thuế thu nhập cá thể cần thiết nộp.

Như vậy khi tiếp tục hiểu rằng "thu nhập tính thuế" và "thuế suất" sẽ sở hữu được 2 cách thức tính thuế thu nhập cá thể cần thiết nộp như sau:

1 - Phương pháp lũy tiến thủ bằng phương pháp tính số thuế cần nộp theo đòi từng bậc thuế, tiếp sau đó nằm trong lại theo đòi theo bảng thuế lũy tiến

2 - Phương pháp rút gọn gàng các bạn tính thu nhập tính thuế và vận dụng bảng sau đây nhằm tính đi ra số thuế TNCN cần nộp:

Bảng: Cách tính số thuế TNCN cần nộp theo đòi cách thức tối giản

Bậc 

Thu nhập tính thuế 

Thuế suất

Cách tính số thuế TNCN cần nộp

Cách tính 1

Cách tính 2

1

Đến 5 triệu 

5%

0 triệu + 5% thu nhập tính thuế 

5% thu nhập tính thuế

2

Trên 5 triệu - 10 triệu

10%

0,25 triệu + 10% thu nhập tính thuế bên trên 5 triệu

10% thu nhập tính thuế - 0,25 triệu

3

Trên 10 triệu - 18 triệu

15%

Xem thêm: Bộ sưu tập giày chạy bộ đang được các bạn nữ săn đón

0,75 triệu + 15% thu nhập tính thuế bên trên 10 triệu

15% thu nhập tính thuế - 0,75 triệu

4

Trên 18 triệu - 32 triệu

20%

1,95 triệu + 20% thu nhập tính thuế bên trên 18 triệu

20% thu nhập tính thuế - 1,65 triệu

5

Trên 32 triệu - 52 triệu

25%

4,75 triệu + 25% thu nhập tính thuế bên trên 32 triệu

25% thu nhập tính thuế - 3,25 triệu

6

Trên 52 triệu - 80 triệu

30%

9,75 triệu + 30% thu nhập tính thuế bên trên 52 triệu

30 % thu nhập tính thuế - 5,85 triệu

7

Trên 80 triệu

35%

18,15 triệu + 35% TNTT bên trên 80 triệu

35% TNTT - 9,85 triệu

Trường thích hợp 2: Cá nhân trú ngụ ko ký thích hợp đồng làm việc hoặc ký thích hợp đồng làm việc bên dưới 03 tháng

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy toan như sau:

"Cá nhân trú ngụ ký thích hợp đồng làm việc bên dưới 03 mon hoặc ko ký thích hợp đồng làm việc nhưng mà đem tổng nấc trả thu nhập kể từ 02 triệu đồng/lần trở lên trên thì cần khấu trừ thuế theo đòi nấc 10% bên trên thu nhập (khấu trừ luôn luôn trước lúc trả tiền)".

Lưu ý: Trừ những tình huống thực hiện khẳng định theo đòi Mẫu 08/CK-TNCN nếu như đầy đủ ĐK bên trên.

Công thức tính thuế TNCN cần nộp áp dụng như sau:

Thuế thu nhập cá thể cần nộp = 10% x Tổng thu nhập trước lúc trả

Xem thêmMức lương bổng từng nào thì đóng góp thuế thu nhập cá nhân

2.2 Cách tính thuế thu nhập cá thể so với cá thể cư trú

Theo quy toan thì những cá thể ko trú ngụ sẽ không còn được xem khoản rời trừ gia đạo nên có thể cần phải có thu nhập Chịu đựng thuế > 0 sẽ rất cần nộp thuế thu nhập với nấc thuế suất 20%/thu nhập Chịu đựng thuế;

Các khoản được rời trừ gồm: khoản đóng góp bảo đảm, quỹ hưu trí tự động nguyện, đóng góp khuyến học tập, nhân đạo, làm từ thiện.

Căn cứ theo đòi Khoản 1 Điều 18 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy toan số thuế TNCN cần nộp so với cá thể ko trú ngụ sẽ tiến hành tính theo đòi công thức sau:

Thuế thu nhập cá thể cần nộp = 20% x Thu nhập Chịu đựng thuế

Trong cơ, thu nhập Chịu đựng thuế bằng tổng chi phí lương bổng, chi phí công và các khoản thu nhập không giống nhưng mà cá thể nộp thế nhận được vô kỳ tính thuế và được xác lập như thu nhập Chịu đựng thuế của cá thể trú ngụ.

3. Cách tính thuế thuế thu nhập cá thể online năm 2023

Thay vì thế cần vận dụng những công thức tính như tiếp tục nhắc bên trên, hiện ni người nộp thuế có thể tính thuế TNCN trực tuyến trên khối hệ thống tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

3.1 Cách tính thuế TNCN online trên luatVietNam

Cách tính thuế TNCN online bên trên khối hệ thống của Luatvietnam

Cách tính thuế TNCN online bên trên khối hệ thống của Luatvietnam

Bước 1: Truy cập vô khối hệ thống tính thế TNCN của LuatVietNam - https://luatvietnam.vn/tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan.html (1)

Bước 2: Nhập tổng thu nhập (bắt buộc). Ví dụ Tổng thu nhập của chúng ta là đôi mươi triệu/ mon (2)

Bước 3: Nhập số người dựa vào. Ví dụ là 2 (3)

Bước 4: Nhận thành quả về Thuế TNCN cần nộp của cá thể. Như vậy thuế thu nhập các bạn cần nộp vô mon này đó là 10.000 VNĐ (4)

Lưu ý: (*) Tổng thu nhập: bao gồm lương bổng mon (đã trừ bảo đảm bắt buộc) và thưởng.

 • Áp dụng so với tổng thu nhập kể từ chi phí lương bổng, chi phí công

 • Áp dụng so với người nhận lương bổng net (lương cảm nhận được tiếp tục trừ bảo đảm 10.5%)

Diễn giải phương pháp tính thuế TNCN bên trên như sau

 • Giảm trừ phiên bản thân thuộc = 11.000.000 vnđ

 • Giảm trừ người dựa vào = 2 x 4.400.000 = 8.800.000 vnđ

 • Thu nhập Chịu đựng thuế = đôi mươi.000.000 - 11.000.000 - 8.800.000 = 200.000 vnđ

+ Bậc 1: Thu nhập tính thuế cho tới 05 triệu đồng, thuế suất 5%: 200.000 × 5% = 10.000 vnđ

Như vậy, Thuế thu nhập cá thể của những người nộp thuế = 10.000 vnđ

3.2 Cách tính thuế thu nhập cá thể trên Thuvienphapluat

Để tiến hành tính thuế thu nhập cá nhân online dùng tiện nghi tính thuế TNCN của thuvienphapluat, bạn tiến hành công việc như chỉ dẫn sau:

Tính thuế thu nhập cá thể online bên trên trang thuvienphapluat

Tính thuế thu nhập cá thể online bên trên trang thuvienphapluat

Bước 1: quý khách tru cập tiện nghi tính thuế TNCN của Thuvienphapluat - https://thuvienphapluat.vn/tien-ich/tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan.html (1)

Bước 2: Nhập thu nhập mon,thông thường tính vị chi phí lương bổng ghi bên trên thích hợp đồng. Ví dụ là đôi mươi triệu/ mon (2)

Bước 3: Nhập lương bổng đóng góp bảo đảm, nếu khách hàng ko tự động nộp bảo đảm thì nấc đóng góp này =0 (3)

Bước 4: Nhập số người dựa vào. Ví dụ người nộp thuế đem 2 người dựa vào là vợ/con thì điền là 2 (4)

Bước 5: Nhận kết qua quýt thuế TNCN cần nộp (5)

Lưu ý: Thu nhập mon thông thường tính vị chi phí lương bổng ghi bên trên thích hợp đồng của tiện nghi này là tổng thu nhập Chịu đựng thuế quy toan bên trên Điều 10 và Điều 11 của Luật thuế TNCN, tiếp tục tính những khoản rời trừ sau:

 • Các khoản đóng góp bảo đảm, quỹ hưu trí tự động nguyện.

 • Các khoản góp sức kể từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập.

Mức chi phí lương bổng mon thấp nhất nhằm đóng góp BHXH ko được thấp rộng lớn nấc ít nhất vùng bên trên thời gian đóng góp so với người làm việc thực hiện việc làm hoặc chức vụ giản đơn nhất vô ĐK làm việc thông thường.

Diễn giải phương pháp tính thuế TNCN trên thuvienphapluat như sau:

 1. Mức đóng: BHXH (8%), BHYT (1,5%), BHTN (1%)

 2. Bảo hiểm cần = 0 x 8% + 0 x 1,5% + 0 x 1% = 0đ

 3. Giảm trừ phiên bản thân thuộc = 11.000.000 vnđ

 4. Giảm trừ người dựa vào = 2 x 4.400.000 = 8.800.000 vnđ

 5. Thu nhập tính thuế = đôi mươi.000.000 - 0 - 11.000.000 - 8.800.000 = 200.000 vnđ

 6. Mức thuế vận dụng so với 200.000 theo đòi bảng biểu thuế lũy tiến thủ từng phần là 5%

 7. Thuế thu nhập cá thể cần nộp = 200.000 x 5% = 10.000 vnđ

Như vậy với 2 phương pháp tính thế thu nhập cá thể online bên trên trên đây người nộp thuế có thể dễ dàng và đơn giản tính được nấc thuế TNCN cần nộp của tớ một cơ hội dễ dàng và đơn giản và thuận tiện.

cách tính thuế TNCN và những khoản rời trừ

Xác toan những khoản rời trừ nhằm tính thu nhập tính thuế

4. Thu nhập Chịu đựng thuế và những khoản rời trừ thuế TNCN

Thu nhập Chịu đựng thuế là tổng thu nhập nhưng mà cá thể được chi trả, ko bao hàm những khoản bên dưới đây:

 1. Tiền ăn trưa, ăn Một trong những ca thao tác làm việc.

 2. Tiền phụ cung cấp điện thoại thông minh.

 3. Tiền phụ cung cấp âu phục.

 4. Tiền công tác làm việc phí.

 5. Thu nhập kể từ phần chi phí lương bổng hoặc chi phí công nhưng mà làm việc thực hiện tăng giờ, thực hiện tối.

4.1 Các khoản rời trừ thuế TNCN

(1) Giảm trừ gia đạo.

Theo Luật Thuế TNCN rời trừ gia cảnh là số chi phí được trừ vô thu nhập Chịu đựng thuế trước lúc tính thuế đối với thu nhập kể từ sale, chi phí lương bổng, chi phí công của đối tượng người tiêu dùng Chịu đựng thuế là cá thể trú ngụ.

Căn cứ theo đòi Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 nấc rời trừ gia đạo năm 2023 như sau:

Giảm trừ gia đạo cho bản thân thuộc người nộp thuế là 11 triệu/ tháng (132triệu/năm) và rời trừ so với người dựa vào là 4,4 triệu/người/tháng.

(2) Các khoản BHXH cần (BHXH, BHYT, BHTN) và bảo đảm vô một vài nghành nghề dịch vụ công việc và nghề nghiệp đặc biệt quan trọng.

(3) Các khoản cá thể góp sức mang đến kể từ thiện, khuyến học tập hoặc nhân đạo: Mức rời trừ tối nhiều ko vượt lên quá thu nhập tính thuế và cần có tài năng liệu chứng tỏ.

Trong cơ, ĐK nhằm tính rời trừ gia đạo cho những người dựa vào là:

- Người nộp thuế sẽ tiến hành tính rời trừ gia đạo cho những người dựa vào nếu như tiếp tục ĐK và được cung cấp mã số thuế.

- Người nộp thuế cần phải có làm hồ sơ chứng tỏ người dựa vào.

5. Cách rời thuế thu nhập cá thể cần nộp

Hiện ni đem rất nhiều tình huống 2 người làm việc nằm trong thao tác làm việc bên trên 1 công ty lớn với nấc lương bổng 30.000.000 vnđ/tháng mang đến và một chức vụ và và một nấc thăm hỏi gia đóng góp BHXH như nhau tuy nhiên nấc thuế TNCN A cần nộp là 2.150.000 vnđ còn B chỉ cần nộp 780.000 vnđ chi phí thuế TNCN.

Cách rời thuế thu nhập cá nhân

Nguyên nhân của sự việc chênh chênh chếch chi phí thuế TNCN cần nộp của B không nhiều hơn so với A như bên trên là vì sự không giống nhau về mức giảm trừ gia đạo người dựa vào. Cụ thể:

Lao động B đem 2 người dựa vào (có thể là u, bà xã, con cái hoặc người không giống theo đòi quy toan của Pháp luật) trong những lúc A không tồn tại người dựa vào.

Do cơ khi đem người dựa vào người nộp thuế nên thực hiện tờ khai ĐK người dựa vào và để được rời trừ gia đạo và rời số chi phí thuế TNCN cần nộp.

Như vậy vô nội dung bài viết bên trên đây Bảo hiểm xã hội năng lượng điện tử eBH tiếp tục gửi cho tới độc giả những vấn đề update tiên tiến nhất đem tương quan cho tới thuế thu nhập cá thể và những phương pháp tính thuế TNCN giản dị và dễ dàng tiến hành. Mong rằng rất có thể mang đến mang đến Quý người hâm mộ những vấn đề hữu ích nhất.

Xem thêm: mã bưu điện hồ chí minh