chu vi hình tròn lớp 5

Toán lớp 5 trang 98 Chu vi hình tròn

Với giải bài xích luyện Toán lớp 5 trang 98 Chu vi hình tròn trụ hoặc, cụ thể sẽ gom học viên biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Toán lớp 5.

Bạn đang xem: chu vi hình tròn lớp 5

Giải Toán lớp 5 trang 98 Chu vi hình tròn trụ - Cô Nguyễn Anh (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 98 Bài 1: Tính chu vi hình tròn trụ với 2 lần bán kính d:

a) d = 0,6cm;

b) d = 2,5dm;

c) d = 4/5 m.

Lời giải:

a, Chu vi hình tròn trụ là:

0,6 × 3,14 = 1,884 (cm)

b, Chu vi hình tròn trụ là:

2,5 × 3,14 = 7,85 (dm)

c, Chu vi hình tròn trụ là:

Toán lớp 5 trang 98 Chu vi hình tròn x 3,14 = 2,512 (m)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 98 Bài 2: Tính chu vi hình tròn trụ với nửa đường kính r:

a) r = 2,75cm

b) r = 6,5dm

c) r = một nửa m

Lời giải:

a, Chu vi hình tròn trụ là:

2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm)

b, Chu vi hình tròn trụ là:

6,5 x 2 x 3,14 = 40,82 (dm)

c, Chu vi hình tròn trụ là:

Toán lớp 5 trang 98 Chu vi hình trònx 2 x 3,14 = 3,14 (m)

Quảng cáo

Giải Toán lớp 5 trang 98 Bài 3: Một bánh xe cộ xe hơi với 2 lần bán kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe cộ cơ.

Lời giải:

Tóm tắt:

Đường kính bánh xe cộ : 0,75m

Chu vi bánh xe cộ :         ... m ?

Bài giải:

Chu vi của bánh xe cộ cơ là:

0,75 x 3,14 = 2,355 (m)

Đáp số: 2,355 m.

Bài giảng: Chu vi hình tròn trụ - Cô Phan Giang (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài xích luyện Toán lớp 5:

 • Giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 Bài 95: Chu vi hình tròn trụ

Xem thêm thắt điều giải bài xích luyện Toán lớp 5 hoặc, cụ thể khác:

 • Giải Toán lớp 5 trang 99 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 5 trang 100 Diện tích hình tròn
 • Giải Toán lớp 5 trang 100 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 5 trang 100, 101 Luyện luyện chung
 • Giải Toán lớp 5 trang 102 Giới thiệu biểu trang bị hình quạt
 • Giải Toán lớp 5 trang 104 Luyện luyện về tính chất diện tích

Lý thuyết Hình tròn xoe. Đường tròn xoe. Chu vi hình tròn

1. Hình tròn

*) Hình tròn xoe là gì?

Hình tròn xoe là hình bao gồm những điểm phía trên đàng tròn xoe và những điểm nằm cạnh sát nhập đàng tròn xoe cơ.

Hình tròn xoe. Đường tròn xoe. Chu vi hình tròn trụ lớp 5 hoặc, cụ thể | Lý thuyết Toán lớp 5

*) Bán kính

- Nối tâm O với cùng một điểm A bên trên đàng tròn xoe. Đoạn trực tiếp OA là nửa đường kính của hình tròn trụ.

- Tất cả những nửa đường kính của hình tròn trụ đều bởi nhau: 

OA = OB = OC

- Bán kính đàng tròn xoe được kí hiệu là r.

Hình tròn xoe. Đường tròn xoe. Chu vi hình tròn trụ lớp 5 hoặc, cụ thể | Lý thuyết Toán lớp 5

*) Đường kính

- Đoạn trực tiếp MN nối nhì điểm M, N của đàng tròn xoe và trải qua tâm O là 2 lần bán kính của hình tròn trụ.

- Trong một hình tròn trụ 2 lần bán kính nhiều năm cấp nhì lượt nửa đường kính. Đường kính được kí hiệu là d.

Đường kính MN cấp gấp đôi nửa đường kính ON, OM.

Hình tròn xoe. Đường tròn xoe. Chu vi hình tròn trụ lớp 5 hoặc, cụ thể | Lý thuyết Toán lớp 5

2. Chu vi hình tròn

Quy tắc: Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tớ lấy 2 lần bán kính nhân với số 3,14

                                 C = d x 3,14

(C là chu vi hình tròn trụ, d là 2 lần bán kính hình tròn).

Hoặc: Muốn tính chu vi của hình tròn trụ tớ lấy gấp đôi nửa đường kính nhân với số 3,14

                                 C = r x 2 x 3,14

(C là chu vi hình tròn trụ, r là nửa đường kính hình tròn).

3. Các dạng bài xích tập

Dạng 1: Tính chu vi lúc biết đàng kính

Phương pháp: gí dụng công thức: C = d x 3,14

(C là chu vi hình tròn trụ, d là 2 lần bán kính hình tròn).

Ví dụ. Tính chu vi hình tròn trụ với 2 lần bán kính là 8cm.

Bài giải

Chu vi hình tròn trụ là:

Xem thêm: nam châm vĩnh cửu có mấy cực

8 x 3,14 = 25,12 (cm)

Đáp số: 25,12cm

Dạng 2: Tính chu vi lúc biết buôn bán kính

Phương pháp: gí dụng công thức: C = r x 2 x 3,14

(C là chu vi hình tròn trụ, r là nửa đường kính hình tròn)

Ví dụ. Tính chu vi hình tròn trụ với nửa đường kính là 3cm.

Bài giải

Chu vi hình tròn trụ là:

3 x 2 x 3,14 = 18,84 (cm)

Đáp số: 18,84cm

Dạng 3: Tính 2 lần bán kính lúc biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi C = d x 3,14, tớ rất có thể tính 2 lần bán kính theo đòi công thức:

d = C : 3,14

Dạng 4: Tính nửa đường kính lúc biết chu vi

Phương pháp: Từ công thức tính chu vi C = r x 2 x 3,14, tớ rất có thể tính nửa đường kính theo đòi công thức:

r = C : 3,14 : 2 hoặc r = C : 2 : 3,14.

Ví dụ. Tính nửa đường kính hình tròn trụ lúc biết chu vi của hình tròn trụ bởi 12.56 centimet.

Bài giải

Bán kính của hình tròn trụ là:

12,56 : 3,14 : 2 = 2 (cm)

Đáp số: 2cm

Dạng 5: Toán với điều văn

Phương pháp: Đọc kĩ đề bài xích, xác lập dạng toán và đòi hỏi của đề bài xích rồi giải Việc cơ.

Ví dụ. Vân chuồn một vòng xung xung quanh một chiếc hồ nước hình tròn trụ và kiểm điểm được 942 bước. Mỗi bước đi của Vân nhiều năm 4dm. Tính nửa đường kính của hồ nước, hiểu được Vân chuồn sát mép hồ nước.

Bài giải

Độ nhiều năm quãng đàng nhưng mà Vân đã đi được là:

4 × 942 = 3768 (dm)

Chu vi của loại hồ nước cơ là: 3768dm

Đường kính của loại hồ nước cơ là:

3768 : 3,14 = 1200 (dm)

Đổi: 1200dm = 120m

Đáp số: 120m


Trắc nghiệm Toán lớp 5 Hình tròn xoe. Đường tròn xoe. Chu vi hình tròn trụ (có đáp án)

Câu 1: Trong một hình tròn trụ, 2 lần bán kính nhiều năm cấp gấp đôi nửa đường kính. Đúng hoặc sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 2: Cho hình tròn trụ tâm O với nửa đường kính là r và đương kính d. Công thức tính chu vi hình tròn trụ tâm O là:

A. C = d × 3,14

B. C = r × 2 × 3,14

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 3: Cho hình vẽ như mặt mày dưới:

Bài luyện Hình tròn xoe. Đường tròn xoe. Chu vi hình tròn trụ Toán lớp 5 với điều giải

Hãy lựa chọn tuyên bố chính nhất:

A. OA, OB, OC là buôn bán kính

B. OA = OB = OC

C. AB là đàng kính

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 4: Tính chu vi hình tròn trụ với nửa đường kính là 5cm.

A. 1,57cm

B. 3,14cm

C. 15,7cm

D. 31,4cm

Câu 5: Điền số tương thích nhập dù trống:

Chu vi tròn xoe với 2 lần bán kính 25dmBài luyện Hình tròn xoe. Đường tròn xoe. Chu vi hình tròn trụ Toán lớp 5 với điều giải dm.

Câu 6: Đường kính của hình tròn trụ với chu vi C = 15,7cm là:

A. 2,5cm

B. 3,5cm

C. 5cm

D. 10cm

Câu 7: Điền số tương thích nhập dù trống:

Bán kính của hình tròn trụ với chu vi C = 50,24mBài luyện Hình tròn xoe. Đường tròn xoe. Chu vi hình tròn trụ Toán lớp 5 với điều giải m.

Xem thêm thắt những bài xích Để học tập chất lượng Toán lớp 5 hoặc khác:

 • Giải Vở bài xích luyện Toán lớp 5
 • Giải bài xích luyện Cùng em học tập Toán lớp 5
 • Top 80 Đề ganh đua Toán lớp 5 với đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và bài xích luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: there are a lot of

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải bài xích luyện Toán 5 | Để học tập chất lượng Toán 5 của Shop chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Giải Bài luyện Toán 5Để học tập chất lượng Toán 5 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 5.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.