công thức tích phân từng phần

Tích phân từng phần là một trong những trong mỗi nội dung trọng tâm nhưng mà những em tiếp tục học tập vô lịch trình toán học tập 12. Để học tập chất lượng tốt nội dung này và đạt được điểm trên cao vô kỳ thi đua, Team Marathon Education tiếp tục với mọi em thám thính hiểu ví dụ tích phân từng phần là gì, bên cạnh đó tổ hợp công thức, những dạng toán thông thường gặp gỡ và cơ hội giải nhằm những em xem thêm.

Tích phân từng phần là gì?

Khái niệm tích phân từng phần
Khái niệm tích phân từng phần (Nguồn: Internet)

Tích phân từng phần là cách thức thám thính tích phân của những hàm số đem dạng tích dựa vào việc phân tách những vẹn toàn hàm và đạo hàm của hàm số cơ.

Bạn đang xem: công thức tích phân từng phần

Phương pháp này thông thường được dùng nhằm thay đổi vẹn toàn hàm của tích những hàm số trở thành một vẹn toàn hàm giản dị rộng lớn. Quy tắc rất có thể suy rời khỏi bằng phương pháp tích thích hợp quy tắc nhân của đạo hàm.

Tích phân từng phần được dùng nhằm tính tích phân nếu như biểu thức bên dưới dấu vết phân đem chứa chấp 2 hàm số không giống nhau vô 4 hàm số, gồm những: hàm logarit, hàm nhiều thức, nồng độ giác và hàm số nón.

Công thức tính tích phân từng phần

Cho 2 hàm số u = u(x) và v = v(x) đem đạo hàm liên tiếp bên trên đoạn [a,b] thì tao đem công thức:

\intop_a^bu(x)v'(x)=u(x)v(x)|^b_a-\intop^b_au'(x)v(x)dx

Các em rất có thể viết lách gọn gàng thành công xuất sắc thức tổng quát tháo sau:

\intop_a^budv=uv|^b_a-\intop^b_avdu

hoc-thu-voi-gv-truong-chuyen

Các dạng bài bác tập luyện tích phân từng phần thông thường gặp gỡ và cơ hội giải

Các việc tính tích phân từng phần được chia thành 4 dạng bài bác thông thường gặp gỡ. Các em rất có thể xem thêm qua chuyện những dạng toán này và ôn tập luyện nhằm sẵn sàng kỹ năng và kiến thức cho tới những kỳ thi đua sắp tới đây.

Dạng 1: Hàm nhiều thức và hàm logarit

Công thức chung:

Trong cơ, f(x) là một trong những hàm nhiều thức.

Phương pháp giải:

Khi gặp gỡ dạng toán này, những em hãy triển khai quá trình sau nhằm giải:

\begin{aligned}
&\footnotesize\textbf{Bước 1: }\text{Ta tổ chức đặt}\\
&\begin{cases}u=ln(ax+b)\\dv=f(x)dx\end{cases}\implies \begin{cases}du=\frac{a}{ax+b}dx\\v=\int f(x)dx\end{cases}\\
&\footnotesize\textbf{Bước 2: }\text{Tính tích phân theo gót công thức}\\
&\intop_m^nf(x)ln(ax+b)dx=uv|_m^n-\intop_m^nvdu
\end{aligned}

Ví dụ minh họa:

Tính tích phân của biểu thức sau:

Bài giải:

\begin{aligned}
&\text{Đặt}\begin{cases}u=lnx\\dv=(4x+3)dx\end{cases}\implies \begin{cases}du=\frac{1}{x}dx\\v=2x^2+3x\end{cases}\\
&\text{Khi đó: }I=(2x^2+3x)lnx|^2_1-\intop_1^2\frac{2x^2+3x}{x}dx\\
&=14ln2-0-(x^2+3x)|^2_1\\
&=14ln2-0-[(2^2+3.2)-(1^2+3.1)]\\
&=14ln2-(10-4)\\
&=14ln2-6\\
\end{aligned}

Dạng 2: Hàm nhiều thức và nồng độ giác

Công thức chung:

\small \intop_m^nf(x)sin(ax+b)dx\ \text{hoặc}\intop_m^nf(x)cos(ax+b)dx

Trong cơ, f(x) là một trong những hàm nhiều thức.

Phương pháp giải:

Xem thêm: tạo chữ in đậm có dấu

\begin{aligned}
&\footnotesize\textbf{Bước 1: }\text{Ta tổ chức đặt}\\
&\small\begin{cases}u=f(x)\\dv=sin(ax+b)dx\end{cases}\implies \begin{cases}du=f'(x)dx\\v=-\frac{1}{a}cos(ax+b)\end{cases}\\
&\small\text{hoặc}\begin{cases}u=f(x)\\dv=cos(ax+b)dx\end{cases}\implies \begin{cases}du=f'(x)dx\\v=\frac{1}{a}sin(ax+b)\end{cases}\\
&\small\footnotesize\textbf{Bước 2: }\text{Tính tích phân theo gót công thức}\\
&\small\intop_m^nf(x)sin(ax+b)dx=uv|_m^n-\intop_m^nvdu\\
&\text{hoặc }\small\intop_m^nf(x)cos(ax+b)dx=uv|_m^n-\intop_m^nvdu
\end{aligned}

Ví dụ minh họa:

B=\intop_0^{\frac{\pi}{2}}(x+1)sinxdx

Bài giải:

\begin{aligned}
&B=\intop_0^{\frac{\pi}{2}}(x+1)sinxdx\\
&\text{Đặt }u=x+1 \implies du=dx\\
&dv=sinxdx \implies v=-cosx\\
&\text{Áp dụng công thức tích phân từng phần tao được:}\\
&B=\intop_0^\frac{\pi}{2}(x+1)sinxdx\\
&=-(x+1)cosx|_0^\frac{\pi}{2}+\intop_0^\frac{\pi}{2}cosxdx\\
&=-(x+1)cosx|_0^\frac{\pi}{2}+sinx|_0^\frac{\pi}{2}\\
&=1+1=2\\
&\text{Vậy }B=2
\end{aligned}

Dạng 3: Hàm nón và nồng độ giác

Công thức chung:

\small\intop_m^ne^{ax+b}sin(cx+d)dx\ \text{hoặc} \intop_m^ne^{ax+b}cos(cx+d)dx

Phương pháp giải:

Với dạng toán thám thính tích phân của một biểu thức cho tới chứa chấp hàm nón và nồng độ giác, những em hãy triển khai giải toán vị 2 bước sau:

\begin{aligned}
&\footnotesize\textbf{Bước 1: }\text{Ta tổ chức đặt}\\
&\small\begin{cases}u=e^{ax+b}\\dv=sin(cx+d)dx\end{cases}\text{hoặc}\begin{cases}u=e^{ax+b}\\dv=cos(cx+d)dx\end{cases}\\
&\footnotesize\textbf{Bước 2: }\text{Suy rời khỏi được công thức theo gót u và v như sau:}\\
&\intop_m^nudv=uv|_m^n-\intop_m^nvdu
\end{aligned}

Lưu ý: Phải triển khai gấp đôi tích phân từng phần.

Ví dụ minh họa:

Tính tích phân của biểu thức sau:

Bài giải:

\begin{aligned}
&\small\text{Đặt}\begin{cases}u=e^{-2x}\\dv=cos3xdx\end{cases}\implies\begin{cases}du=-2e^{-2x}\\v=\frac{1}{3}sin3x \end{cases}\\
&\small\text{Khi cơ tao có: }\\
&I=\frac{1}{3}e^{-2x}sin3x+\frac{2}{3}\int e^{-2x}sin3xdx\\
&\small\text{Đặt}\begin{cases}u=e^{-2x}\\dv=sin3xdx\end{cases}\implies\begin{cases}du=-2e^{-2x}\\v=-\frac{1}{3}cos3x \end{cases}\\
&\small\text{Khi cơ tao có: }\\
&I=\frac{1}{3}e^{-2x}sin3x+\frac{2}{3}\left[-\frac{1}{3}e^{-2x}cos3x -\frac{2}{3}\int e^{-2x}cos3xdx\right].\\
&\ \ =\frac{1}{9}e^{-2x}(3sin3x -2cos3x)-\frac{4}{9}\int  e^{-2x}cos3xdx\\
&\ \ =\frac{1}{9}e^{-2x}(3sin3x -2cos3x)-\frac{4}{9}I\\
&\Rightarrow \frac{13}{9}I=\frac{1}{9}e^{-2x}(3sin3x -2cos3x)\\
&\small\text{Vậy }I=\frac{1}{13}e^{-2x}(3sin3x -2cos3x)+C
\end{aligned}

Dạng 4: Hàm nón và hàm nhiều thức

Công thức chung:

Trong cơ, P(x) là một trong những hàm nhiều thức.

Phương pháp giải: 

Để tính tích phân của biểu thức chứa chấp hàm nhiều thức và hàm nón, những em tiến thủ hành:

\text{Đặt}\begin{cases}u=P(x)\\dv=e^xdx\end{cases}

Ví dụ minh họa: 

Bài giải:

Xem thêm: there are a lot of

\begin{aligned}
&\small\text{Đặt}\begin{cases}u=x\\dv=e^{-2x}dx\end{cases} \implies \begin{cases}du=dx\\dv=-\frac{1}{2}e^{-2x}\end{cases}\\
&\small\text{Áp dụng công thức tính tích phân từn phần, tao được:}\\
&\intop_0^{1}xe^{-2x}dx\\
&=\left.-\frac{x}{2}e^{-2x}\right|_0^1+\frac{1}{2}\intop_0^1e^{-2x}dx\\
&=\left.-\frac{x}{2}e^{-2x}\right|_0^1-\left.\frac{1}{4}e^{-2x}\right|_0^1\\
&=\frac{1}{4} \left( 1-\frac{3}{e^2}\right)\\
&\small\text{Vậy }C=\frac{e^2-3}{4e^2}

\end{aligned}

Tham khảo tức thì những khoá học tập online của Marathon Education

Thông qua chuyện nội dung bài viết này, Team Marathon Education vẫn share cho những em nhiều vấn đề về tích phân từng phần, công thức, những dạng toán thông thường gặp gỡ và cách thức giải. Hy vọng những kỹ năng và kiến thức này sẽ hỗ trợ những em phần mềm nhằm giải nhanh chóng bài bác tập luyện và đã có được thành quả tiếp thu kiến thức cực tốt. 

Hãy contact tức thì với Marathon và để được tư vấn nếu như những em mong muốn học online nâng lên kỹ năng và kiến thức nhé! Marathon Education chúc những em được điểm trên cao trong số bài bác đánh giá và kỳ thi đua chuẩn bị tới!