công thức toán lớp 4

Tổng ăn ý kỹ năng toán lớp 4 là ôn tập dượt lại những dạng toán cơ phiên bản và cần thiết ở lịch trình toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm những em học tập chất lượng tốt toán lớp 5.

Bài học tập này mamnonngoisaoxanh.edu.vn tiếp tục tổng ăn ý kỹ năng toán lớp 4 các câu hỏi, nội dung kỹ năng trọng tâm nhằm những con cái ôn tập dượt và gia tăng kỹ năng.

Bạn đang xem: công thức toán lớp 4

1. Ôn tập dượt về số ngẫu nhiên.

1.1. Số và chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm viết lách số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 • Có 10 số có một chữ số (từ 0 cho tới 9)

 • Có 90 số với 2 chữ số (từ 10 cho tới 99)

 • Có 900 số với 3 chữ số (từ 100 cho tới 999)

 • Có 9000 số với 4 chữ số (từ 1000 cho tới 9999)

- Số ngẫu nhiên nhỏ nhất là số 0. Số ngẫu nhiên lớn số 1 ko có

- Hai số ngẫu nhiên liên tục rộng lớn (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số với chữ số tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 gọi là số chẵn. Hai số chẵn liên tục rộng lớn kém cỏi nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số với chữ số tận nằm trong là một trong, 3, 5, 7, 9 gọi là số lẻ. Hai số lẻ liên tục rộng lớn kém cỏi nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng và lớp

hàng và lớp

Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng ăn ý trở thành lớp đơn vị

Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn ăn ý trở thành lớp nghìn

1.2.1. Cách gọi số ngẫu nhiên.

Để gọi những số ngẫu nhiên tao gọi kể từ trái khoáy quý phái nên, hoặc kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp.

 • Các chữ số kể từ nên quý phái trái khoáy thứu tự nằm trong sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn, hàng ngàn ngàn, ...

 • Hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng ngàn ăn ý trở thành lớp đơn vị chức năng.

 • Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng ngàn ngàn ăn ý trở thành lớp ngàn.

1.3. Phép cộng

 • a + b = b + a

 • (a + b) + c = a + (b + c)

 • 0 + a = a + 0 = a

 • (a - n) + (b + n) = a + b

 • (a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

 • (a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

 • Nếu một hạng được vội vàng lên n thứ tự đôi khi những số hạng còn sót lại được không thay đổi thì tổng này được tăng thêm một số trong những đích thị bởi vì (n - 1) thứ tự số hạng được vội vàng lên

 • Nếu số hạng bị giảm xuống n thứ tự, đôi khi những số hạng còn sót lại được không thay đổi thì tổng cơ bị giảm xuống một số trong những đích thị bởi vì (1 -) số hạng bị giảm xuống.

 • Tổng của những số chẵn là một số trong những chẵn

 • Tổng của một số trong những lẻ và một số trong những chăn là một số trong những lẻ

 • Tổng của nhị số ngẫu nhiên liên tục là một số trong những lẻ

1.4. Phép trừ

 • a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

 • Nếu số bị trừ và số trừ nằm trong tăng hoặc tách n đơn vị chức năng thì hiệu của bọn chúng ko đổi

 • Nếu số bị trừ được vội vàng lên n thứ tự và không thay đổi số trừ thì hiệu được gia tăng một số trong những đích thị bởi vì (n - 1) thứ tự số bị trừ

 • Nếu số bị trừ không thay đổi, số trừ được vội vàng lên n thứ tự thì hiệu bị giảm xuống (n - 1) thứ tự số trừ

 • Nếu số bị trừ được gia tăng n đơn vị chức năng, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm xuống n đơn vị

1.5. Phép nhân

 • a x b = b x a

 • a x (b x c) = (a x b) x c

 • a x 0 = 0 x a = 0

 • a x 1 = 1 x a = a

 • a x (b + c) = a x b + a x c

 • a x (b - c) = a x b - a x c

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n thứ tự đôi khi với cùng 1 quá số không giống bị giảm xuống n thứ tự thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được vội vàng lên n thứ tự đôi khi, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được vội vàng lên n thứ tự và ngược lại vô một tích với cùng 1 quá số bị giảm xuống n thứ tự, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích cũng trở nên giảm xuống n thứ tự (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như với tối thiểu một quá số chẵn thì tích cơ chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được tăng a thứ tự tích những quá số còn sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và với tối thiểu 1 quá số với tận nằm trong là 5 thì tích với tận nằm trong là 5.

1.6. Phép chia

 • a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

 • 0 : a = 0

 • a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

 • a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

 • Trong phép tắc phân tách, nếu như số bị phân tách tăng hoặc giảm xuống n thứ tự (n > 0) đôi khi số phân tách không thay đổi thì thương cũng tăng thêm (giảm đi) n thứ tự.

 • Trong một phép tắc phân tách, nếu như tăng số phân tách lên n thứ tự (n > 0) đôi khi số bị phân tách không thay đổi thì thương giảm xuống n thứ tự và ngược lại. 

 • Trong một phép tắc phân tách, số phân tách và số bị phân tách nằm trong tăng hoặc tách n thứ tự thì thương ko thay đổi.

 • Trong một phép tắc phân tách với dư, nếu như số bị phân tách và số phân tách nằm trong được vội vàng (giảm) n thứ tự (n > 0) thì số dư cũng khá được vội vàng (giảm) n thứ tự.

1.7. Dãy số 

dãy số cơ hội đều

1.8. Dấu hiệu phân tách không còn cho: 2, 3, 5, 9

dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2,3,5,9

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 2: Các số với tận nằm trong là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách không còn mang đến 2

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 5: Các số với tận nằm trong là 0, 5 thì phân tách không còn mang đến 5

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 3: Các số với tổng những chữ số phân tách không còn mang đến 3 thì phân tách không còn mang đến 3.

 • Dấu hiệu phân tách không còn mang đến 9: Các số với tổng những chữ số phân tách không còn mang đến 9 thì phân tách không còn mang đến 9.

2. Ôn tập dượt về phân số và những phép tắc tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

Khái niệm phân số

Khái niệm phân số 1

2.2. Tính hóa học cơ phiên bản của phân số

 • Nếu nhân cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi vì phân số đang được mang đến.

 • Nếu phân tách cả tử số và khuôn mẫu số của một phân số với nằm trong một số trong những ngẫu nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi vì phân số đang được mang đến.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số nằm trong khuôn mẫu số

Trong nhị phân số với nằm trong khuôn mẫu số:

 •  Phân số nào là với tử số bé nhiều hơn thì phân số cơ bé nhiều hơn.
 • Phân số nào là với tử số to hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Nếu tử số đều bằng nhau thì nhị phân số cơ đều bằng nhau.

b) So sánh những phân số nằm trong tử số

 Trong nhị phân số với nằm trong tử số:

 •  Phân số nào là với khuôn mẫu số bé nhiều hơn thì phân số cơ to hơn.
 •  Phân số nào là với khuôn mẫu số to hơn thì phân số cơ bé nhiều hơn.
 •  Nếu khuôn mẫu số đều bằng nhau thì nhị phân số cơ đều bằng nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

 Muốn đối chiếu nhị phân số không giống khuôn mẫu số, tao hoàn toàn có thể quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số cơ rồi đối chiếu những tử số của nhị phân số mới nhất.

2.4. Các phép tắc tính phân số

a) Phép nằm trong phân số

 •  Muốn nằm trong nhị phân số với nằm trong khuôn mẫu số, tao nằm trong nhị tử số cùng nhau và không thay đổi khuôn mẫu số.

 • Muốn nằm trong nhị phân số không giống khuôn mẫu số, tao quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số, rồi nằm trong nhị phân số cơ.

  Xem thêm: it is found that endangered

b) Phép trừ phân số

 •  Muốn trừ nhị phân số với nằm trong khuôn mẫu số, tao trừ tử số của phân số loại nhất mang đến khuôn mẫu số của phân số loại nhị và không thay đổi khuôn mẫu số.

 • Muốn trừ nhị phân số không giống khuôn mẫu số, tao quy đồng khuôn mẫu số nhị phân số, rồi trừ nhị phân số cơ.

c) Phép nhân phân số

 Muốn nhân nhị phân số tao lấy tử số nhân với tử số, khuôn mẫu số nhân với khuôn mẫu số.

d) Phép phân tách phân số

Muốn phân tách một phân số cho 1 phân số, tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lưu ý: Phân số hòn đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số trở thành khuôn mẫu số, khuôn mẫu số trở thành tử số.

3. Ôn tập dượt đại lượng 

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

 • Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn ki-lô-gam, người tao người sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

 • Để đo lượng những vật nặng nề hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn gam, người tao người sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều vội vàng 10 thứ tự đơn vị chức năng bé nhiều hơn ngay lập tức sau nó.

 • Mỗi đơn vị chức năng đo lượng đều kém cỏi 1/10 thứ tự đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó

3.2. Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

Bảng đơn vị chức năng đo chừng dài

Mỗi đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm đều vội vàng 10 thứ tự đơn vị chức năng bé nhiều hơn ngay lập tức sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm đều kém cỏi 1/10 thứ tự đơn vị chức năng to hơn ngay lập tức trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, km2, dm2, cm2

 • 1km2 = 1 000 000m2

 • 1m2 = 100dm2

 • 1m2 = 10 000cm2

 • 1dm2 = 100cm2

3.3. Giây - thế kỷ

Chú ý:

1 năm = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon thân phụ, mon năm, mon bảy, mon 8, mon chục, mon chục nhị có: 31 ngày.

Tháng tư, mon sáu, mon chín, mon chục một có: 30 ngày.

Tháng nhị với 28 ngày (vào năm nhuận với 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 giờ = 60 phút = 3600 giây

4. Ôn tập dượt về số tầm cộng

4.1. Bài toán thám thính số tầm cộng

Một vài ba kỹ năng cần thiết nhớ

 • Muốn thám thính số tầm nằm trong của rất nhiều số, tao tính tổng của những số cơ, rồi lấy tổng cơ phân tách mang đến số những số hạng.

Ví dụ: Tìm tầm nằm trong của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

 • Số tầm nằm trong của sản phẩm cơ hội đều : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng lúc biết tầm nằm trong và số hạng không giống.

Dạng tính tầm cộngDùng sơ vật nhằm giải toán tầm cộng

5. Ôn tập dượt dạng thám thính nhị số lúc biết tổng và hiệu

tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu

6. Ôn tập dượt thám thính nhị số lúc biết tổng hoặc hiệu và tỉ của nhị số cơ.

6.1. Tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

tìm nhị số lúc biết tổng và tỉ

6.2. Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

7. Ôn tập dượt dạng toán đặt điều tính của phép tắc nhân, phân tách, nằm trong, trừ.

7.1 Phép nhân

 • Khi tiến hành phép tắc tính tao tiến hành kể từ nên qua quýt trái

 • Ta thứu tự với những tích riêng biệt loại 1, 2, 3… lúc đặt tính ghi nhớ phải kê trực tiếp sản phẩm những chữ số

7.2 Phép chia

 • Thực hiện tại phép tắc tính theo dõi trật tự kể từ trái khoáy qua quýt nên.

 • Có đầy đủ 3 phép tắc tính vô phép tắc phân tách gồm: Chia tiếp sau đó nhân rồi sau cuối trừ.

 • Trong phép tắc phân tách với dư thì số dư lúc nào cũng nhỏ rộng lớn số phân tách.

7.3 Phép cộng

Quy tắc: Muốn nằm trong nhị số ngẫu nhiên tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

 • Cộng những chữ số ở từng sản phẩm theo dõi trật tự kể từ nên quý phái trái khoáy, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, … .

7.4. Phép trừ

Quy tắc: Muốn trừ nhị số ngẫu nhiên tao hoàn toàn có thể thực hiện như sau:

 • Viết số hạng này bên dưới số hạng cơ sao cho những chữ số ở và một sản phẩm đặt điều trực tiếp cột cùng nhau.

 • Trừ những chữ số ở từng sản phẩm theo dõi trật tự kể từ nên quý phái trái khoáy, tức là kể từ sản phẩm đơn vị chức năng cho tới hàng trăm, hàng ngàn, sản phẩm ngàn, … 

8. Ôn tập dượt hình học

 • Nếu tăng chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu tăng chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm a x 2

 • Nếu tách chiều nhiều năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tách lên a x 2 đơn vị

 • Nếu tách chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tách lên a x 2 đơn vị

 • Nếu vội vàng một chiều nào là cơ của hình chữ nhật lên từng nào thứ tự thì diện tích S tiếp tục tăng thêm từng ấy thứ tự.

 • Nếu tách một chiều nào là cơ của hình chữ nhật lên từng nào thứ tự thì diện tích S tiếp tục giảm xuống số lần

 • Trong hình vuông vắn, nếu như tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi tiếp tục tăng thêm 4 x a đơn vị

 • Trong hình vuông vắn nếu như cạnh tăng thêm a thứ tự thì diện tích S tăng thêm a x a lần

8.1. Hình bình hành và diện tích S hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

hình bình hành

8.1.2.  Diện tích hình bình hành

diện tích hình bình hành

8.2. Hình thoi và diện tích S hình thoi.

8.2.1.  Hình thoi

hình thoi

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD với AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghép với hình tam giác ABC sẽ được hình chữ nhật MNCA như hình vẽ.

cách tính diện tích S hình thoi

Dựa vô hình vẽ tao có:

Diện tích hình thoi ABCD bởi vì diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bởi vì tích của chừng nhiều năm hai tuyến phố chéo cánh phân tách mang đến 2 (cùng đơn vị chức năng đo)

Xem thêm: phân từ 2 của get

(Trong đó: S là diện tích S hình thoi; m, n là chừng nhiều năm của hai tuyến phố chéo)

Trên đó là bài tổng ăn ý kỹ năng toán lớp 4 nhằm gom những em ôn tập dượt, gia tăng kỹ năng đáp ứng mang đến học tập toán lớp 5. Các em nhập cuộc tăng khóa đào tạo toán online của mamnonngoisaoxanh.edu.vn để tìm hiểu nhiều kỹ năng hoặc nhé.