giá trị ph của dung dịch hcl 0 01m là

Câu hỏi:

19/11/2019 30,267

pH = -log[H+] = -log(0,01) = 2

Bạn đang xem: giá trị ph của dung dịch hcl 0 01m là

Đáp án A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trộn 300ml hỗn hợp HCl 0,05M với 200ml hỗn hợp Ba(OH)2 mật độ a mol/l chiếm được 500ml hỗn hợp đem pH = x. Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ thu được một,9875 gam hóa học rắn. Giá trị của a và x theo lần lượt là

A. 2,5.10-3M; 13

B. 2,5.10-3M; 12

C. 0,05M; 13

D. 0,05M; 12

Câu 2:

Sản phẩm chiếm được khi năng lượng điện phân hỗn hợp Cu(NO3)2 (màng ngăn năng lượng điện đặc biệt trơ) là

A. Cu, O2và HNO3

B. Cu,NO2và H2

C. CuO,H2và NO2

D. CuO,NO2và O2

Câu 3:

Để nhận thấy những dung dịch: NH4NO3,(NH4)2SO4,K2SO4 đựng trong số lọ tổn thất nhãn tớ dùng:

A. NaOH

B. Ba

C. Quỳ tím

Xem thêm: hình lăng trụ tam giác đều

D. Na

Câu 4:

Để nhận thấy hỗn hợp H2SO4, K2SO4, HCl, NaOH nên người sử dụng 1 dung dịch demo có một không hai nào?

A. Qùy tím.

B. Dung dịch NH3.

C. Ba(HCO3)2.

D. BaCl2.

Câu 5:

Điện phân hỗn hợp này tại đây, thì đem khí bay đi ra ở cả hai năng lượng điện đặc biệt (ngay kể từ năm ban đầu chính thức năng lượng điện phân)

A. Cu(NO3)2

B. FeSO4

C. FeCl2

D. K2SO4

Câu 6:

Cho kể từ từ từng giọt cho tới không còn 100 ml hỗn hợp HCl aM nhập 100 ml hỗn hợp Na2CO3 1M, thấy bay đi ra 1,344 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của a là

A. 1,6

B. 0,8

C. 0,6

Xem thêm: cu(no3)2

D. 1,2