her style of dress was conservative

Câu hỏi:

20/08/2022 3,573

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word(s) in the following question

Bạn đang xem: her style of dress was conservative

Her style of dress was conservative. She never wears items that are too tight, short or low-cut.

C. traditional

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

Kiến thức: Từ đồng nghĩa
conservative (adj): truyền thống
A. high-fashion: năng động sành điệu
B. up vĩ đại date: kịp thời
C. traditional (adj): truyền thống
D. trendy (adj): theo đòi xu hướng
Tạm dịch: Phong cơ hội ăn diện của cô ý ấy vẫn mang tính chất truyền thống lâu đời. Cô ấy ko lúc nào đem những trang bị tuy nhiên quá chật, ngắn ngủi, hoặc hạn chế ngắn ngủi.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

There has been a hot debate among the scientists relating vĩ đại the pros and cons of using robotic probes vĩ đại study distant objects in space.

A. problems and solutions

B. causes and effects

C. solutions and limitations

D. advantages and disadvantages

Câu 2:

Andrew is a very disciplined employee. He ________ great importance vĩ đại coming vĩ đại work in time.

A. affixes

B. attaches

C. admits

D. attributes

Câu 3:

I don’t mind walking long distances, because I know it ________ bầm good.

A. does

B. plays

Xem thêm: hải phòng cách hà nội bao nhiêu km

C. gets

D. gives

Câu 4:

I looked the word up in the dictionary vĩ đại refresh my ________ of its exact meaning.

A. brain

B. mind

C. thoughts

D. memory

Câu 5:

Mark Zuckerberg's enormous success has taken a lot of hard work and _______.

A. dedication

B. loyalty

C. reputation

D. indifference

Câu 6:

His second venture, a software firm, is booming and will soon be ready vĩ đại take on more staff.

A. adopt

B. dismiss

C. prepare

Xem thêm: i bought the golden fish

D. employ