i last saw him when i was a student

29. I last saw him when I was a student.

A. I didn’t see him when I was a student.

Bạn đang xem: i last saw him when i was a student

B. I haven’t seen him since I was a student.

C. I hadn’t seen him from I was a student.

D. I not saw him from the time I was a student.

=> Câu thụ động thì lúc này trả thành: S + have / has + been + PII / ed + (by O)

Xem thêm: nhà toán học nổi tiếng

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: tả một loại cây mà em yêu thích lớp 4

5

4 vote