if the work is finished by lunchtime you can go home

Câu hỏi:

09/04/2023 1,780

A. Get the work finished by lunch time so sánh you can go trang chính.

Bạn đang xem: if the work is finished by lunchtime you can go home

B. Get the work finished by lunch time when you can go trang chính.

C. Get the work finished by lunch time and you can go trang chính.

Đáp án chủ yếu xác

D. Get the work finished by lunch time while you can go trang chính.

Đáp án: C

Giải thích: Hai dạng chuyển đổi giữa câu điều kiện loại 1 và câu mệnh lệnh; ý nghĩa tương đương

Dịch: Nếu việc làm kết cổ động trước giờ ăn trưa, chúng ta cũng có thể về mái ấm. = Hoàn trở thành việc làm trước giờ ăn trưa và chúng ta cũng có thể về mái ấm.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Anna organized a few games lớn ____ the ice when the new students first arrived.

A. break

B. crack

C. drill

D. melt

Câu 2:

The last time it rained here was a fortnight ago.

A. It hasn’t rained here since a fortnight.

B. It hasn’t rained here for a fortnight.

C. It hadn’t rained here for a fortnight.

D. It hasn’t been raining here for a fortnight.

Xem thêm: kinh sám hối hàng ngày

Câu 3:

Whenever she went lớn Paris she bought a new dress.

A. She ever went lớn Paris without buying a new dress.

B. She has never gone lớn Paris without buying a new dress.

C. She never went lớn Paris only lớn buy a new dress.

D. She never went lớn Paris without buying a new dress.

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

Some rock stars started off as rebels with strong and broad principles.

A. beliefs

B. honour

C. formulas

D. law

Câu 5:

You can ring this number whenever there is any difficulty. => Should …

Câu 6:

Although Judy was severely disabled she participated in many sports. => Despite ........................

Câu 7:

Find one mistake in the sentence

The loan is interest-free, which (A) means that you will only pay the fee listing (B) on our trang web, with no (C) extra payment in the sườn of (D) interest.

A. which

B. listing

C. with no

Xem thêm: thế nào là quần xã sinh vật

D. the sườn of