jason told me that he

Câu hỏi:

27/03/2020 41,010

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Bạn đang xem: jason told me that he

Jason told bầm that he _________ his best in the exam the _________ day.

C. would vì thế / following

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

Trong câu trần thuật con gián tiếp động kể từ lùi 1 thì ”will” -> “would”, “tomorrow” -> “the following day”

Dịch câu:  Jason bảo tôi rằng anh tao tiếp tục thực hiện rất là nhập bài xích đánh giá ngày bữa sau.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

He has been very interested in doing research on _________ since he was at high school.

A. biology

B. biological

C. biologist

D. biologically

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

The International Red Cross has about 97 million volunteers whose main _____ is to tướng protect human life and health.

A. mission

B. experience

C. organization

D. rule

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

There has been no discernible improvement in the noise levels since lorries were banned.

A. obvious

B. clear

Xem thêm: phân tích 10 câu thơ giữa bài đồng chí

C. insignificant

D. thin

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Look out. There is a rattlesnake under the picnic table!

A. Listen

B. Be careful

C. Go

D. Watch

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng

each of the following questions.

I gave him my e-mail address _________ he could keep in touch with bầm.

A. that

B. ví that

C. such that

D. ví as to

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Biologists have introduced a global list of endangered and vulnerable animal species.

A. rare and specious

B.  small but invaluable

C. weak and easily hurt 

Xem thêm: bài văn tả con sông

D. strong and unusual