khai thuế thu nhập cá nhân

Tên giấy tờ tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
++ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá thể (áp dụng so với tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập chịu đựng thuế kể từ chi phí lương bổng, chi phí công) kiểu mẫu số 05/QTT-TNCN theo dõi Phụ lục I - Danh mục làm hồ sơ khai thuế phát hành tất nhiên Nghị lăm le số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của nhà nước và Phụ lục II - Mẫu biểu làm hồ sơ khai thuế phát hành tất nhiên Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Sở trưởng Sở Tài chủ yếu. Mẫu 05.QTT.TNCN.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
++ Phụ lục bảng kê cụ thể cá thể nằm trong diện tính thuế theo dõi biểu luỹ tiến thủ từng phần kiểu mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN theo dõi Phụ lục I - Danh mục làm hồ sơ khai thuế phát hành tất nhiên Nghị lăm le số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của nhà nước và Phụ lục II - Mẫu biểu làm hồ sơ khai thuế phát hành tất nhiên Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Sở trưởng Sở Tài chính Mấu 05.1.BK.QTT.TNCN.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 1
++ Phụ lục bảng kê cụ thể cá thể nằm trong diện tính thuế theo dõi thuế suất toàn phần kiểu mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN theo dõi Phụ lục I - Danh mục làm hồ sơ khai thuế phát hành tất nhiên Nghị lăm le số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của nhà nước và Phụ lục II - Mẫu biểu làm hồ sơ khai thuế phát hành tất nhiên Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Sở trưởng Sở Tài chính Mấu 05.2.BK.QTT.TNCN.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 1
++ Phụ lục bảng kê cụ thể người dựa vào hạn chế trừ gia đạo kiểu mẫu số 05-3/BK-QTT-TNCN theo dõi Phụ lục I - Danh mục làm hồ sơ khai thuế phát hành tất nhiên Nghị lăm le số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của nhà nước và Phụ lục II - Mẫu biểu làm hồ sơ khai thuế phát hành tất nhiên Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021/TT-BTC của Sở trưởng Sở Tài chính Mẫu 05.3.BK.QTT.TNCN.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 1
+ Số lượng hồ nước sơ: 01 (bộ) Bản chính: 1 - Bản sao: 1