GIỜ MỞ CỬA

  • THỨ 2                   :    6h45 đến 17h15
  • THỨ 3                   :    6h45 đến 17h15
  • THỨ 4                   :    6h45 đến 17h15
  • THỨ 5                   :    6h45 đến 17h15
  • THỨ 6                   :    6h45 đến 17h15
  • THỨ 7                   :    6h45 đến 17h15
  • CHỦ NHẬT           :     Đóng cửa