mary left home to start an independent life. she realised how much her family meant to her

Câu hỏi:

16/03/2020 28,075

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Bạn đang xem: mary left home to start an independent life. she realised how much her family meant to her

Mary left home page vĩ đại start an independent life. She realised how much her family meant vĩ đại her

A. Mary left home page vĩ đại start an independent life with a view vĩ đại realising how much her family meant vĩ đại her

B. To realise how much her family meant vĩ đại her, Mary decided vĩ đại leave home page vĩ đại start an independent life

C. Not until Mary had left home page vĩ đại start an independent life did she realise how much her family meant vĩ đại her

Đáp án chủ yếu xác

D. Only when Mary realised how much her family meant vĩ đại her did she leave home page vĩ đại start an independent life

Chọn đáp án C.

Mary left home page vĩ đại start an independent life. She realised how much her family meant vĩ đại her: Mary rời căn nhà nhằm chính thức cuộc sống thường ngày tự động lập. Cô ấy nhìn thấy mái ấm gia đình ý nghĩa với cô ấy thế nào.

A. Mary left home page vĩ đại start an independent life with a view vĩ đại realising how much her family meant vĩ đại her: Mary rời căn nhà nhằm chính thức một cuộc sống thường ngày tự động lập với mục tiêu là nhìn thấy mái ấm gia đình với cô ấy ý nghĩa thế nào.

B. To realise how much her family meant vĩ đại her, Mary decided vĩ đại leave home page vĩ đại start an independent life: Để nhìn thấy mái ấm gia đình với cô ấy ý nghĩa thế nào, Mary đưa ra quyết định rời căn nhà nhằm chính thức một cuộc sống thường ngày tự động lập.

C. Not until Mary had left home page vĩ đại start an independent life did she realise how much her family meant vĩ đại her: Đến tận Khi Mary tiếp tục rời căn nhà nhằm chính thức một cuộc sống thường ngày tự động lập thì cô ấy mới mẻ nhìn thấy mái ấm gia đình với cô ấy ý nghĩa thế nào.

D. Only when Mary realised how much her family meant vĩ đại her did she leave home page vĩ đại start an independent life: Chỉ sau khoản thời gian nhìn thấy mái ấm gia đình với cô ấy ý nghĩa thế nào Mary mới mẻ rời căn nhà nhằm chính thức cuộc sống thường ngày tự động tập luyện.

Ta thấy ý của câu gốc là sau khoản thời gian rời căn nhà nhằm sinh sống tự động lập thì Mary mới mẻ nhìn thấy chân thành và ý nghĩa của mái ấm gia đình với cô ấy. Sự việc “rời nhà” cần xẩy ra trước sự việc việc “nhận ra”, và vấn đề “nhận ra” là thành phẩm (không với dự định trước) của vấn đề “rời nhà” chứ không cần cần mục tiêu của chính nó. Vậy tao lựa chọn đáp án thực sự C.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

You shouldn’t lose heart; success often comes vĩ đại those who are not _______ by failure.s

A. put off

B. turned on

C. left out

D. switched off

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Only after she _______ from a severe illness did she realise the importance of good health

A. would recover

B. had recovered

C. has recovered

D. was recovering

Xem thêm: what is the date today

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

It is advisable that the apprentice should be _______ vĩ đại learn the ins and outs of the new job

A. observant

B. acceptable

C. noticeable

D. permissive

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) CLOSEST in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions.

It is firmly believed that books are a primary means for disseminating knowledge and information

A. inventing

B. distributing

C. classifying

D. adapting

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

“Would you lượt thích vĩ đại go vĩ đại the show with me?” Anna said vĩ đại Bella

A. Anna reminded Bella vĩ đại go vĩ đại the show with her

B. Anna persuaded Bella vĩ đại go vĩ đại the show with her

C. Anna invited Bella vĩ đại go vĩ đại the show with her

D. Anna encouraged Bella vĩ đại go vĩ đại the show with her

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

There is no excuse for your late submission! You _______ the report by last Friday.

A. must have finished

B. needn’t have finished

C. should have finished

Xem thêm: đồ xúc xắc trên google

D. mightn’t have finished