nguyên hàm của sin bình x

 • Đáp án D

  Dựa vô Atlat Địa lí VN trang 15, những khu đô thị loại I của VN là TP. Hải Phòng, Huế, TP Đà Nẵng.

  Bạn đang xem: nguyên hàm của sin bình x

  Câu hỏi:

  Tìm vẹn toàn hàm của hàm số \(f(x) = {\sin ^2}x\).

  • A. \(\int {f(x)dx = } \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C\)
  • B. \(\int {f(x)dx = } - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + C\)
  • C. \(\int {f(x)dx = } - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C\)
  • D. \(\int {f(x)dx = } \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C\)

  Đáp án đúng: D

  Xem thêm: bài văn tả con sông

  \(\int {{{\sin }^2}xdx = \int {\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}\sin 2x + C} }\)

  Xem thêm: hổ thường sinh sản vào mùa nào

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BIẾN ĐỔI VỀ DẠNG CƠ BẢN

 • Tìm vẹn toàn hàm F(x) của hàm số f(x)=4x^3-3x^2+2 biết F(-1)=3
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=sqrt(3x+1)
 • Cho f'(x)=3-5sinx và f(0)=10
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=sin(5x-2)
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số 1/{sin^2}x.{cos^2}x
 • Tình tích phân 2 cho tới 5 (1/x)dx
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=cos2x
 • Biết F(x) là 1 vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=1/x-1 và F(2)=1 tính F(3)
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số 1/(4-x^2)dx
 • Nguyên hàm sin2xdx=-cos2x/2+C