parents often have dreams for their children's future

Câu hỏi:

16/09/2022 721

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the questions from 1 to tát 4.

Bạn đang xem: parents often have dreams for their children's future

PARENTS’ DREAMS

Parents often have dreams for their children’s future. They hope their children will have a better life phàn nàn they had. They dream that their children will vì thế things that they couldn’t vì thế. Parents who come to tát the U.S from foreign countries hope their children will have better education here. They think their children will have more “career” choices and more successful lives. They make many sacrifices ví that their children will have more opportunities. They think their children will remain close to tát them because of this. Some children understand and appreciate these sacrifices and remain close to tát their parents. However, other children feel ashamed that their parents are ví different from other Americans.

Parents often dream of ____________.

A. their children’s making a lot of money in the future.

B. one day seeing their children become famous people.

C. one day living on their children’s money.

D. a bright future for their children.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích là: D

Giải thích: Dựa nhập câu: Parents often have dreams for their children’s future. They hope their children will have a better life phàn nàn they had.

Dịch: Bố u thông thường ước mong về sau này của những người con. Họ kỳ vọng rằng những trả con cái của mình sẽ sở hữu được cuộc sống thường ngày chất lượng rộng lớn cuộc sống thường ngày mà người ta đang sẵn có.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

Câu 1069155: 115

Parents who come to tát U.S from foreign countries hope that____________.

A. their children will have a lot of careers.

B. their children become successful directors.

C. Their children will have more opportunities for good education.

Đáp án chủ yếu xác

D. Their children will make a lot of sacrifices.

Xem tiếng giải

Lời giải của GV VietJack

Đáp án đích là: C

Giải thích: Dựa nhập câu: Parents who come to tát the U.S from foreign countries hope their children will have better education here.

Dịch: Những phụ huynh thiên cư cho tới Mỹ kể từ những nước không giống kỳ vọng con cái của mình tiếp tục cảm nhận được sự dạy dỗ chất lượng rộng lớn.

Câu 1069159: 110

The word “career” in bold is closest in meaning to____________.

D. profession

Đáp án chủ yếu xác

Xem tiếng giải

Lời giải của GV VietJack

Đáp án đích là: D

Giải thích: career = profession (n): nghề nghiệp nghiệp

Câu 1069160: 256

Parents think their children will remain close to tát them because____________.

A. they give their children a lot of money.

B. they are living in a foreign country

C. they know their children will be successful in the future

D. of the sacrifices

Đáp án chủ yếu xác

Xem tiếng giải

Lời giải của GV VietJack

Đáp án đích là: D

Giải thích: Dựa nhập câu: They make many sacrifices ví that their children will have more opportunities. They think their children will remain close to tát them because of this.

Dịch: Họ quyết tử thật nhiều nhằm con cháu chúng ta có khá nhiều thời cơ rộng lớn. Họ cho rằng những người con tiếp tục luôn luôn thân mật với chúng ta vì như thế điều này.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

The role of scientists is to tát observe and describe the world.

A. keep

Xem thêm: suy nghĩ của em về

B. obey

C. determine

D. watch

Câu 2:

It’s important for children to tát get a good___________

A. education

B. educate

C. educational

D. educator

Câu 3:

We warned him against travel to tát the capital by train.

A. warned

B. travel

C. the

D. by

Câu 4:

The rain prevented us for climbing to tát the top of the mountain.

A. The rain

B. for

C. climbing

D. top of

Câu 5:

I / would / express / lượt thích /our / thanks / receive / donation /the

A. I would lượt thích express our thanks for receiving the donation.

B. I would lượt thích expressing our thanks for receiving the donation.

C. I would lượt thích to tát express our thanks for receiving the donation.

D. I would lượt thích to tát express our thanks for receive the donation.

Câu 6:

Don’t let the children to stay up too late.

A. Don’t

B. let

C. to tát stay up

D. late

Câu 7:

The teacher divided class into 3 groups__________ten.

A. in

B. for

C. with

Xem thêm: there are a lot of

D. of