propen có tên gọi khác là

hint-header

Cập nhật ngày: 08-09-2022

Bạn đang xem: propen có tên gọi khác là


Chia sẻ bởi: Nguyễn toàn thắng


Propen mang tên gọi không giống là IUPAC

Chủ đề liên quan

B.14)Trong phân tử propen đem số link xich quái (σ) là

Anken CH3CH=CHCH3 mang tên là

X đem công thức kết cấu CH2=CH-CH2-CH3. Tên gọi thường thì của X là

Danh pháp IUPAC của β -butilen là

But-2-en đem công thức kết cấu là

Cho anken đem công thức:
Tên gọi của anken bên trên là

Cho anken đem công thức:
Tên gọi của anken bên trên là IUPAC:

A

trans-3-metylpent-2-en.

D

trans-3-metylpent-3-en.

Số đồng phân kết cấu anken đem công thức phân tử C4H8

Số đồng phân mạch hở của C4H8

Số lượng đồng phân kết cấu mạch hở ứng với công thức phân tử C5H10

Anken sau mang tên gọi là

A.14)Chất X đem công thức cấu tạo: CH3-CH(CH3)-CH=CH2. Tên thay cho thế của X là

Anken X đem công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3. Tên gọi của X theo đòi danh pháp IUPAC là

Anken X đem công thức kết cấu CH3–CH2–C(CH3)=CH2. Tên gọi của X là

X mang tên là 2,4-đimetylpent-2-en. X đem công thức kết cấu nào là sau đây?

Xem thêm: nhà toán học nổi tiếng

A

.

B

.

C

.

D

.

Chất nào là tại đây đem đồng phân hình học?

C

C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5.

D

C2H5–C(CH3)=C(CH3)–CH3.

Nhóm CH2=CH-CH2- mang tên là

Dãy bao gồm những anken được bố trí theo đòi nhiệt độ phỏng sôi tăng dần dần là:

A

C2H4, C4H8, C3H6, C5H10.

B

C2H4, C3H6, C4H8, C5H10.

C

Xem thêm: trường cao đẳng sư phạm trung ương

C5H10, C4H8, C3H6,C2H4.

D

C2H4, C3H6, C5H10, C4H8.