simon lake drew the inspiration

Simon Lake drew the inspiration ____ La submarine of undersea travel and exploration from Twenty Thousand Leagues Under the Sea.

Đáp án C

Bạn đang xem: simon lake drew the inspiration

Dịch nghĩa: Simon Lake vẫn lấy hứng thú mang lại tàu lặn thám hiểm và phượt dưới mặt đáy biển lớn La kể từ cuốn sách Hai Vạn Dặm Dưới Biển.
Cấu trúc:

- draw the inspiration for st: lấy hứng thú mang lại loại gì

- draw the inspiration from st: lấy hứng thú kể từ loại gì

- be an inspiration vĩ đại sb: là mối cung cấp hứng thú mang lại ai

Têrêxa Thúy nhứng cấu tạo này ko cs vô sách ps ko

1 Trả điều . 117 ngày

Têrêxa Thúy draw the inspiration for st lấy cảm húng tù đâu

. 117 ngày

Tommy Riors draw the inspiration for sth from sth

. 157 ngày

Minh Đức be an inspiration vĩ đại sb

. 161 ngày

Minh Đức draw the inspiration for lấy hứng thú mang lại loại j

. 161 ngày

08. Nguyễn Anh Hảo 11a2 draw inspirataon for lấy hứng thú mang lại loại gì

. 168 ngày

Duy Hưng draw inspiration for : lấy hứng thú mang lại loại gì

. 181 ngày

Dương Ah be an inspriration nguon cam hung mang lại ai

. 187 ngày

Xem thêm: sau offer là to v hay ving

Dương Ah draw the inspriration from lắc cam hung tu dau

. 187 ngày

Dương Ah draw the inspriration for : lắc cam hung mang lại cai gi

. 187 ngày

Thư Trần draw the inspiration for

. 213 ngày

Mộng Thường draw the inspiration for: lấy hứng thú mang lại loại gì

. 214 ngày

NG Dũng draw the inspiration for / from / to

. 244 ngày

NG Dũng inspiration : cảm hứng

. 244 ngày

NG Dũng draw : vẽ

. 244 ngày

Võ Thị Thúy Kiều be an inspiration vĩ đại sb

. 333 ngày

Võ Thị Thúy Kiều draw the inspiration from

. 333 ngày

Võ Thị Thúy Kiều draw the inspiration for

. 333 ngày

Xem thêm: hình lăng trụ tam giác đều

Thảo Yến Phạm be an inspiration vĩ đại sb

. 30/10/2022

Linh Đinh draw the inspiration for sth: lấy hứng thú mang lại loại gì

. 23/10/2022

Xem tăng phản hồi (34/54)