the larger the area of forest is destroyed

Câu hỏi:

02/04/2020 35,027

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Bạn đang xem: the larger the area of forest is destroyed

The larger the area of forest is destroyed, _________

A. the most frequent natural disasters are

B. the most frequently natural disasters occur

C. the more frequent are natural disasters

D. the more frequently natural disasters occur

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

So sánh rộng lớn + mệnh đề: Càng...thì càng... Đáp án C tuy rằng trúng cấu tạo tuy nhiên nghĩa ko hợp lý và phải chăng, Thiên tai xẩy ra thông thường xuyên chứ không hề “là thông thường xuyên”

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Overpopulation is a short way to tát lead to tát poor, illiteracy and social evils.

A. Overpopulation

B. short way

C. poor

D. illiteracy

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

When asked about their preference for movies, many young people say that they are in favor ________ science fiction.

A. for

B. of

C. in

D. with

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

When the manager of our company retires, the deputy manager will ______that position.

A. stand for

Xem thêm: trường cao đẳng sư phạm trung ương

B. take over

C. catch on 

D. hold on

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

They were late for the meeting because of the heavy snow.

A. If it snowed heavily, they would be late for the meeting. 

B. Had it not snowed heavily, they would have been late for the meeting. 

C. But for the heavy snow, they wouldn't have been late for the meeting. 

D. If it didn't snow heavily, they wouldn't be late for the meeting.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the sentence that is closest in meaning to tát each of the following questions.

“It was your fault. You broke my windows,” said the woman to tát him.

A. The woman insisted him on breaking her windows. 

B. The woman advised him to tát break her windows. 

C. The woman told him to tát break her windows. 

D. The woman blamed him for having broken her windows.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the most suitable response to tát complete each of the following exchanges.

Liz is telling Andrew about her first novel.

                 Liz. "Guess what? My first novel has just been published.

                   " Andrew. "____________"

A. It's my pleasure.

B. Congratulations!

C. Better luck next time!

Xem thêm: baoh2 có kết tủa không

D. It's very kind of you.