they eventually realize that reckless

Câu hỏi:

28/03/2020 29,917

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Bạn đang xem: they eventually realize that reckless

They eventually realize that reckless __________of the earth’s resources can lead only to eventual global disaster.

C. exploitation

Đáp án chủ yếu xác

Chọn C

A. exploit (v): khai thác

B. exploitable (adj): khai quật được

C. exploitation (n): sự khai thác

D. exploitative (adj): mang ý nghĩa khai thác

Tạm dịch: Cuối nằm trong thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng khai quật khoáng sản bên trên trái ngược khu đất một cơ hội thục mạng lĩnh chỉ rất có thể kéo theo thảm hoạ toàn thị trường quốc tế.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

Email and instant messaging services have _________ global communication.

A. revolutionised

B. revolutionary 

C. revolution 

D. revolutionarily

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

If people and businesses don’t go green, we will soon _________ our natural resources.

A. deplete

B. preserve 

C. dispose

D. replenish

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions.

I _________ my teeth when I _________ dinner.

A. was breaking/ had

Xem thêm: baoh2 có kết tủa không

B. broke/ was having

C. broke/ am having

D. break/ am having

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that best combines each pair sentences in the following questions.

Beef contains vitamins. Generally, fish contains almost the same vitamins as beef.

A. The vitamins nội dung of beef is generally considered vĩ đại come from fish. 

B. The vitamins nội dung of fish may be considered in general as similar vĩ đại beef. 

C. Generally, beef and fish may be considered vĩ đại be a combination of Vi-Ta-Min nội dung. 

D. What Vi-Ta-Min fish contains may be considered in general vĩ đại be made from beef.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

That siêu xe isn’t beyond my means.

A. I am really interested in that siêu xe.

B. That siêu xe is too expensive for bầm vĩ đại buy.

C. That siêu xe is cheap enough for bầm vĩ đại buy.

D. I really bởi not lượt thích that siêu xe.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet vĩ đại indicate the sentence that is closest in meaning vĩ đại each of the following questions.

Some of the people can’t find a seat in the concert hall.

A. There weren’t enough seats for all the people in the concert hall. 

B. There weren’t enough seats even for some people in the concert hall. 

C. There were enough seats for some people in the concert hall. 

Xem thêm: kinh sám hối hàng ngày

D. There are some people without a seat in the concert hall.