thời gian và anh vừa hay đúng lúc tập 3

Thời Gian và Anh, Vừa hoặc Đúng Lúc (Time is Just Right with Him) - YouTube