thông tư 32/2018

 • Văn bạn dạng quy phạm pháp luật
 • Văn bạn dạng thích hợp nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan liêu ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng tá nhà nước
 • Các Sở, ban ngành ngang Bộ
 • Các ban ngành khác

Xem thêm: thị trường chứng khoán việt nam

Loại văn bản

Năm ban hành

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo »
 • Văn bạn dạng pháp luật »
 • Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT
 • Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực thực thi hiện hành một phần
 • Ngày với hiệu lực: 15/02/2019

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Xem thêm: hợp âm quên em trong từng cơn đau