tiếng anh 7 unit 7 skills 1


1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous? 2. Read the following text and choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Ask and answer the following question. 5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 7 skills 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous?

(Nhìn nhập hình ảnh. Các chúng ta sở hữu thấy điều gì là gian nguy ở tê liệt không?)

Lời giải chi tiết:

Yes, we can see some potential danger as the students bởi not walk across the street at the zebra crossing and it seems lượt thích they are not paying attention to tát other vehicles on the road.

(Có, bọn chúng ta có thể thấy một trong những gian nguy tàng ẩn Lúc những học viên ko đi dạo qua loa đàng ở điểm sở hữu vạch kẻ đường và nhịn nhường như chúng ta ko nhằm ý cho tới những phương tiện khác bên trên đàng.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

 2. Read the following text and choose the correct answer.

 (Đọc văn bạn dạng sau và lựa chọn câu vấn đáp đích.)

This text is about _________.

(Văn bạn dạng nói tới ________.)

A. rules for pedestrians (luật cho những người chuồn bộ)

B. traffic lights (đèn kí thác thông)

C. traffic rules (luật kí thác thông)

These are some rules about road safety. It is important to tát obey these rules when you are a road user.

Pedestrians

1. Always look carefully when you cross the street.

2. Use the pavement or footpath.

3. Walk across the street at the zebra crossing.

4. Don't cross the road on a red light.

Cyclists

1. Always keep both hands on the handlebars.

2. Wear helmets, and always use the cycle lane.

3. Give a signal before you turn.

4. Don't carry more kêu ca one passenger. 

Passengers

1. Fasten your seatbelt when you are in a siêu xe.

2. Wait for buses to tát fully stop before getting on or off.

3. Don't talk to tát the driver when he / she is driving.

4. Don't stick any toàn thân parts out of the window of a moving vehicle. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Đây là một trong những quy tắc về an toàn và tin cậy giao thông vận tải đường đi bộ. Điều cần thiết là chúng ta cần vâng lệnh những quy tắc này khi chúng ta là kẻ nhập cuộc giao thông vận tải.

Người chuồn bộ

1. Luôn để ý cảnh giác khi chúng ta thông qua đàng.

2. Đi bên trên vỉa hè hoặc làn đàng dành riêng cho những người đi dạo.

3. Đi cỗ qua loa đàng bên trên vạch kẻ đàng.

4. Không sang trọng đàng Lúc tín hiệu đèn đỏ.

Người chuồn xe cộ đạp

1. Luôn lưu giữ cả nhì tay bên trên ghi đông đúc.

2. Đội nón bảo đảm và luôn luôn dùng làn đàng dành riêng cho xe đạp điện.

3. Ra tín hiệu trước lúc rẽ.

4. Không chở nhiều hơn thế nữa một người.

Hành khách

1. Thắt chão an toàn và tin cậy Lúc ngồi bên trên xe hơi.

2. Chờ xe cộ buýt dừng lại hẳn trước lúc lên hoặc xuống.

3. Không rỉ tai với bác tài Lúc anh ấy / cô ấy đang được tài xế.

4. Không fake ngẫu nhiên phần tử khung người nào là thoát ra khỏi hành lang cửa số của phương tiện đi lại đang được dịch chuyển.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: C

This text is about traffic rules.

(Văn bạn dạng nói tới luật giao thông vận tải.)

Giải thích: The text mentions some rules for pedestrians, cyclists and passengers when participating in traffic.

(Văn bạn dạng nhắc đến một trong những quy lăm le so với người đi dạo, chuồn xe đạp điện và quý khách Lúc nhập cuộc giao thông vận tải.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bạn dạng và vấn đáp những thắc mắc.)

1. Where should pedestrians cross the street?

2. Which lane should you use when riding a bike?

3. What should you bởi before you turn while riding a bike?

4. What must you bởi when you get on or off a bus?

5. What mustn't you bởi when you are in a moving vehicle?

Lời giải chi tiết:

1. Where should pedestrians cross the street?

 (Khi qua loa đàng người đi dạo cần chuồn ở đâu?)

- At the zebra crossing. 

(Trên vạch kẻ đàng.)

Thông tin: Walk across the street at the zebra crossing. 

(Đi cỗ qua loa đàng bên trên vạch kẻ đàng.)

2. Which lane should you use when riding a bike?

 (Bạn nên dùng làn đàng nào là Lúc chuồn xe cộ đạp?)

- The cycle lane. 

(Làn đàng dành riêng cho xe đạp điện.)

Thông tin:… and always use the cycle lane. 

(… và luôn luôn chuồn trên làn đàng dành riêng cho xe đạp điện.)

3. What should you bởi before you turn while riding a bike? 

(Bạn nên làm cái gi trước lúc rẽ Lúc đang di chuyển xe cộ đạp?)

- Give a signal before you turn. 

(Ra tín hiệu trước khi rẽ.)

Thông tin:Give a signal before you turn. 

(Ra tín hiệu trước khi rẽ.)

Xem thêm: bài văn tả cánh đồng lúa chín lớp 5

4. What must you bởi when you get on or off a bus? 

(Bạn cần làm cái gi Lúc sẵn sàng lên hoặc xuống xe cộ buýt?)

- Wait for buses to tát fully stop. 

(Chờ xe cộ buýt dừng lại hẳn.)

Thông tin: Wait for buses to tát fully stop before getting on or off. 

(…Chờ xe cộ buýt dừng lại hẳn trước lúc lên hoặc xuống.)

5. What mustn't you bởi when you are in a moving vehicle? 

(Bạn ko được tạo gì Lúc ngồi bên trên xe cộ đang được di chuyển?)

- Don't stick any toàn thân parts out of the window.

 (Không fake ngẫu nhiên phần tử khung người nào là ra bên ngoài hành lang cửa số.)

Thông tin: Don't stick any toàn thân parts out of the window of a moving vehicle. 

(…Không đưa bất kỳ phần tử khung người nào là thoát ra khỏi cửa ngõ sổ phương tiện Lúc đang được dịch chuyển.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking 

4. Work in groups. Ask and answer the following question.

(Làm việc group. Hỏi và vấn đáp thắc mắc sau.)

When you are a road user, what should you NOT do? 

(Khi là kẻ chuồn đàng, chúng ta KHÔNG NÊN LÀM GÌ?)

Make a list in groups. Compare your list with other groups'.

(Lập list theo đuổi group. So sánh list của người tiêu dùng với những group không giống.)

Lời giải chi tiết:

When being a raod user, we had better not:

(Khi nhập cuộc giao thông vận tải, tất cả chúng ta ko nên:)

- Cross the road on a red light. 

(Sang đàng Lúc tín hiệu đèn đỏ.)

- Cycle in the pavement or footpath. 

(Đạp xe cộ bên trên vỉa hè hoặc lối đi dạo..)

- Lose cocentration when driving. 

(Mất triệu tập Lúc đang được tài xế.)

- Stick any toàn thân parts out of the window of a moving vehicle. 

(Đưa bất kỳ phần tử khung người nào là thoát ra khỏi cửa ngõ sổ phương tiện Lúc đang được dịch chuyển.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't.

 (Đọc những câu tại đây về những người dân này. Sau tê liệt thao tác làm việc theo đuổi group. Thảo luận coi ai là kẻ chấp hành an toàn và tin cậy giao thông vận tải an toàn và tin cậy và ai ko.)

1. Hoang is riding a xe đạp, and he is wearing a helmet.

2. It is raining hard, but Mr Long is driving quickly.

3. The students are standing in a line to tát get on the school bus.

4. Mr Binh is taking his daughter to tát school on his motorbike. She is sitting in front of him.

5. Michelle is cycling to tát school and she is waving and shouting to tát her friends.

Lời giải chi tiết:

1. Hoang is riding a xe đạp, and he is wearing a helmet. 

(Hoàng đang di chuyển xe đạp điện, và anh ấy đang đội nón bảo đảm.)

=> Hoang is being safe when being a road user because he wearing a helmet when ride a xe đạp. 

(Hoàng được đáp ứng an toàn và tin cậy là kẻ nhập cuộc giao thông vận tải bởi group nón bảo đảm Lúc chuồn xe đạp điện.)

2. It is raining hard, but Mr Long is driving quickly.

 (Trời mưa to tát, tuy nhiên chú Long vẫn lái xe cộ rất rất thời gian nhanh.)

=> Mr Long is not safe because when it rains hard, the road is very slippery causing danger if he drives quickly. 

(Chú Long ko an toàn và tin cậy vì như thế trời mưa to tát, đàng rất rất nhẵn trượt khiến cho gian nguy nếu di chuyển nhanh)

3. The students are standing in a line to tát get on the school bus. 

(Các chúng ta học viên đang được đứng xếp sản phẩm nhằm lên xe cộ buýt của ngôi trường.)

=> The students is being safe because they standing in a line to tát get on the school bus.

(Các học viên đang rất được an toàn và tin cậy vì như thế chúng ta đứng xếp sản phẩm nhằm lên xe cộ buýt cho tới ngôi trường.)

4. Mr Binh is taking his daughter to tát school on his motorbike. She is sitting in front of him. 

(Chú Bình chở đàn bà tới trường bởi xe cộ máy. Cô nhỏ bé lại ngồi tức thì trước mặt mũi chú.)

=> Mr Binh is not safe because his daughter is sitting in front of him. 

(Chú Bình ko an toàn và tin cậy vì như thế nhằm đàn bà đang được ngồi phần bên trước.)

5. Michelle is cycling to tát school and she is waving and shouting to tát her friends.

 (Michelle đang được giẫm xe cộ cho tới ngôi trường và cô ấy đang được vẫy tay và hét rộng lớn nhằm gọi bạn bè của tôi.)

=> Michelle is not safe because she loses concentration when cycling. 

(Michelle ko an toàn và tin cậy vì như thế rơi rụng triệu tập Lúc giẫm xe cộ.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2

  1. What can you see in this picture? What is special about it? 2. Listen to tát the recording and choose the correct answer A, B, or C. 3. Listen again and write ONE word or number in each gap. 4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam. 5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Looking back

  1. Label each sign. 2. Fill in each gap with one word to tát complete the sentences. 3. Write complete sentences, using these cues. 4. Choose A, B, or C to tát complete the sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Project

  1. Find four traffic signs in your neighbourhood. Take pictures of them, or draw them. 2. Make one of these traffic signs out of cardboard or other materials 3. Show it to tát the class and say:

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the conversation, paying attention to tát the highlighted parts. 2. Work in pairs. Take turns to tát ask and answer about the means of transport your family members use every day 3. When you go on the road, which side bởi you keep, to tát the right or to tát the left? 4. Listen and kiểm tra your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more kêu ca THREE words. 5. Read the strange driving rules below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 2

  1. Write sentences with It. Use these cues. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. 3. Choose the correct option in brackets. 4. Complete each sentence, using should / shouldn't. 5. Look at the pictures. Make sentences, using should / shouldn't and the cues.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: trường cao đẳng sư phạm trung ương

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.