tiếng anh lớp 6 skills 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to tướng these questions.

(Junet, một học viên của ngôi trường Palmer ở Mỹ, đang được nói đến ngôi trường học tập của chúng ta ấy. Đoán câu vấn đáp mang đến những thắc mắc này.)

1. Do you think the students there wear uniforms?

(Em sở hữu suy nghĩ những học viên ở trên đây khoác đồng phục không?)

2. Do they learn Vietnamese as a foreign language?

(Các các bạn ấy sở hữu học tập giờ Việt như 1 nước ngoài ngữ không?)

Listen to tướng the talk and kiểm tra your guesses.

(Nghe bài bác phát biểu và đánh giá tư duy của em.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Hi. My name's Janet. I'm eleven years old. I'm now in year 6 at Palmer School. I lượt thích it here. My classmates are friendly. The teachers at my school are nice and very helpful, and my favourite teacher is Mrs. Smith. She teaches us maths. I have two hours to tướng study Vietnamese every week. I usually vì thế my homework in the library. We wear our uniforms every day, but today we aren't. We're going to tướng have a biology lesson on a farm.

Tạm dịch:

Chào. Mình là Janet. Mình mươi một tuổi hạc. Bây giờ bản thân đang được học tập năm 6 bên trên ngôi trường Palmer. Mình mến ngôi ngôi trường này. quý khách hàng học tập của tớ vô cùng thân ái thiện. Các nghề giáo ở ngôi trường rất hay và đàng hoàng, và nghề giáo yêu thương mến của tớ là cô Smith. Cô ấy dạy dỗ bọn chúng bản thân toán học tập. Mình sở hữu nhị giờ nhằm học tập giờ Việt hàng tuần. Mình thông thường thực hiện bài bác tập luyện về căn nhà vô tủ sách. Chúng bản thân khoác đồng phục hằng ngày, tuy nhiên thời điểm ngày hôm nay thì ko. Chúng bản thân sẽ sở hữu được một tiết học viên học tập ở nông trại.

Lời giải chi tiết:

1. Yes, I vì thế.

(Em suy nghĩ là sở hữu.)

2. No, they don’t. Vietnamese is not popular enough to tướng learn.

(Không. Tiếng Việt ko đầy đủ thông dụng nhằm học viên ở trên đây học tập.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen again and choose the correct answer A or B.

(Nghe lại và lựa chọn đáp án trúng A hoặc B.)

1. Janet's favourite teacher is her_______teacher.

A. maths                       

B. science

2. Today Janet ________ her uniform.

A is wearing                 

B. isn’t wearing

3. Janet studies__________ for two hours a week.

A. English                     

B. Vietnamese

4. Janet usually does her homework__________.

A. in the library            

B. at home

5. Her class is going to tướng have a biology lesson___________ .

A. on a farm                

B. in the classroom

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. B

Xem thêm: đại học văn hoá hà nội

4. A

5. A

1. Janet's favourite teacher is her maths teacher.

(Giáo viên yêu thương mến của Janet là nghề giáo dạy dỗ toán.)

2. Today Janet isn’t wearing her uniform.

(Hôm ni Janet ko khoác đồng phục.)

3. Janet studies Vietnamese for two hours a week.

(Janet học tập giờ Việt nhị giờ một tuần.)

4. Janet usually does her homework in the library.

(Janet thông thường thực hiện bài bác tập luyện về căn nhà vô tủ sách.)

5. Her class is going to tướng have a biology lesson on a farm.

(Lớp học tập của chúng ta ấy sẽ sở hữu được một tiết học viên học tập ở một nông trại.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Writing

3. Write the answers to tướng the following questions about your school.

(Viết câu vấn đáp của em mang đến những thắc mắc sau về ngôi trường học tập của em.)

1. What's the name of your school?

(Tên của ngôi trường học tập là gì?)

2. Where is your school?

(Trường của em ở đâu?)

3. How many classes does your school have?

(Trường học tập của em sở hữu từng nào lớp?)

4. What vì thế students vì thế at your school?

(Ở ngôi trường, học viên thực hiện gì?)

5. What vì thế you lượt thích about your school?

(Em mến gì về ngôi trường học?)

Lời giải chi tiết:

1. The name of my school is Thuc Nghiem secondary school.

(Tên của ngôi trường là ngôi trường trung học tập Thực Nghiệm.)

2. It's in Ha Noi.

(Ở thủ đô hà nội.)

3. There are 40 classes in my school/ My school has 40 classes.

(Trường sở hữu 40 lớp học tập.)

4. At school, students have lessons, play at break time and have meals at the canteen.

(Học sinh sở hữu tiết học tập, đùa vào khung giờ ngủ và ăn uống hàng ngày ở căng-tin.)

5. My school is large and it has a lot of trees. Moreover, there is an art club for students to tướng take part in.

(Trường rộng thoải mái và có tương đối nhiều cây. Hơn nữa, còn tồn tại câu lạc cỗ thẩm mỹ nhằm nhập cuộc nữa.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Use the answers in 3 to tướng write a paragraph of 40-50 words about your school. You can refer to tướng the reading passages to tướng help you.

(Sử dụng những câu vấn đáp ở bài bác tập luyện 3 nhằm ghi chép một quãng văn 40 – 50 kể từ về ngôi trường em. Em rất có thể xem thêm những bài bác gọi để giúp đỡ em.)

Xem thêm: i bought the golden fish

Lời giải chi tiết:

Thuc Nghiem secondary school is a public school in Ha Noi. This school has 40 classes. It's very large with a big stadium for students to tướng play sports and a lot of trees around. There is an art club, students can learn whatever art subject they lượt thích.

(Trường trung học cơ sở Thực Nghiệm là một trong ngôi trường công lập bên trên thủ đô hà nội. Trường này còn có 40 lớp. Nó vô cùng rộng lớn với 1 sảnh chuyển động rộng lớn mang đến học viên đùa thể thao và thật nhiều cây xanh xung xung quanh. Có câu lạc cỗ thẩm mỹ, học viên rất có thể học tập bất kể môn thẩm mỹ nào là nhưng mà mình yêu thích.)