tiếng anh lớp 6 unit 1 a closer look 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 1 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

(Từ vựng)

1. Listen and repeat the words.

(Nghe và tái diễn những kể từ.)

school lunch

English

history

homework

exercise

science

football

lessons

music

Lời giải chi tiết:

- school lunch: bữa ăn trưa ở trường

- English: môn Tiếng Anh

- history: lịch sử

- homework: bài tập luyện về nhà

- exercise: bài tập

- science: khoa học

- football: bóng đá

- lessons: bài học

- music: âm nhạc

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Work in pairs. Put the words in 1 in the correct columns.

(Làm việc theo đuổi cặp. Đặt những kể từ ở bài xích 1 vô cột đích thị.)

Can you add more words đồ sộ each column?

(Em rất có thể thêm thắt kể từ vào cụ thể từng cột không?)

Lời giải chi tiết:

play

(chơi)

do

(làm)

have

(có)

study

(học)

football

music

exercise

homework

school lunch

lesson

English

history

science

- play: sports (thể thao)musical instruments (nhạc cụ)games (trò chơi).

- do: housework (việc nhà), yoga, aerobics (thể dục nhịp điệu).

- have: breakfast (bữa sáng), dinner (bữa tối), friends (bạn).

- study: language (ngôn ngữ), skills (kỹ năng), physics (vật lý).

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Put one of these words in each blank.

(Đặt một trong mỗi kể từ này vô điểm trống không.)

Xem thêm: nam châm vĩnh cửu có mấy cực

lessons                        science                       homework                       football                      exercise

1. Vy and I often vì thế our__________after school

2. Nick plays__________ for the school team.

3. Mrs. Nguyen teaches all my history__________.

4. They are healthy. They do__________ every day.

5. I study maths, English and__________on Mondays.

Lời giải chi tiết:

1. homework

2. football

3. lessons

4. exercise

5. science

1. Vy and I often vì thế our homework after school.

(Tôi và Vy thông thường thực hiện bài xích tập luyện về căn nhà sau giờ học tập.)

2. Nick plays football for the school team.

(Nick đùa bóng mang lại group bóng của ngôi trường.)

3. Mrs. Nguyen teaches all my history lessons.

(Cô Nguyên dạy dỗ toàn bộ những bài học kinh nghiệm lịch sử hào hùng của tôi.)

4. They are healthy. They do exercise every day.

(Họ khỏe khoắn. Họ tập luyện thể thao thường ngày.)

5. I study maths, English and science on Mondays.

(Tôi học tập toán, giờ Anh và khoa học tập vô những ngày loại Hai.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation:

/ɑː/ and /ʌ/

(Phát âm: /ɑː/ and /ʌ/)

4. Listen and repeat. Pay attention đồ sộ the sounds /ɑː/ and /ʌ/.

(Nghe và tái diễn. Chú ý cho tới âm /ɑː/ và /ʌ/.)

(1) /ɑː/

(2) /ʌ/

smart

art

carton

class

subject

study

Monday

compass

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen and repeat. Then listen again and underline the words with the sounds /ɑː/ and /ʌ/.

(Nghe và tái diễn. Sau bại liệt nghe lại và gạch men chân kể từ với âm /ɑː/ và /ʌ/.)

1. My brother has a new compass.

2. Our classroom is large.

3. They look smart on their first day at school.

4. The art lesson starts at nine o'clock.

5. He goes out đồ sộ have lunch every Sunday.

Lời giải chi tiết:

1. My brother has a new compass.

(Anh trai tôi có thêm cái com-pa mới nhất.)

2. Our classroom is large.

(Lớp học tập của tôi rộng lớn.)

3. They look smart on their first day at school.

(Họ coi bảnh bao trong thời gian ngày thứ nhất đến lớp.)

4. The art lesson starts at nine o'clock.

Xem thêm: khối lăng trụ tam giác đều

(Giờ học tập Mỹ thuật chính thức khi 9h.)

5. He goes out đồ sộ have lunch every Sunday.

(Anh ấy ra phía bên ngoài ăn trưa từng Chủ nhật.)