tiếng anh lớp 7 unit 3 a closer look 2


1. Circle the correct answer A, B or C to lớn complete each sentence. 2. Complete the sentences with the past simple sườn of the given verbs. 3. Complete the sentences with the correct forms of the verbs from the box. 4. Write complete sentences from the prompts. 5. Work in pairs. Tom is from the Red Cross. Look at the fact sheet and ask Tom about his projects in năm 2016 and 2018.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 7 unit 3 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

The past simple (Thì vượt lên trước khứ đơn)

1. Circle the correct answer A, B or C to lớn complete each sentence.

(Khoanh đáp án A, B hoặc C nhằm triển khai xong từng câu sau.)

1. Green School ____________ vegetables for an orphanage last spring.

A. is growing

B. grew           

C. grows

2. Children __________ plastic bottles for recycling a month ago.

A. are collecting

B. collect         

C. collected

3. We ___________ English to lớn children in a primary school last summer.

A. are teaching      

B. taught         

C. teach

4. Our school club ___________ gloves for old people in nursing homes last winter.

A. made          

B. is making       

C. make

5. We ________ bottles to lớn help the environment last month.

A. are reusing       

B. reuse           

C. reused

Phương pháp giải:

The past simple (Thì vượt lên trước khứ đơn)

- Dấu hiệu nhận biết: Trong câu với những kể từ như: yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, với những khoảng chừng thời hạn tiếp tục qua quýt trong thời gian ngày (today, this morning, this afternoon).

- Cấu trúc câu:

+ Câu khẳng định: S + V2/ed

+ Câu phủ định: S + did not + V (nguyên mẫu)

+ Câu hỏi: Did + S + V (nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

1. B

2. C

3. B

4. A

5. C

1. B

Green School grew vegetables for an orphanage last spring.

(Trường Green trồng rau củ cho 1 trại con trẻ không cha mẹ vô ngày xuân năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu với tín hiệu phân biệt "last spring" => thì vượt lên trước khứ đơn: grow => grew

2. C

Children collected plastic bottles for recycling a month ago.

(Trẻ em tiếp tục thu gom chai vật liệu nhựa nhằm tái ngắt chế một mon trước.)

Giải thích: Trong câu với tín hiệu phân biệt "a month ago" => thì vượt lên trước khứ đơn: collect => collected

3. B

We taught English to lớn children in a primary school last summer.

(Chúng tôi dạy dỗ giờ đồng hồ Anh mang lại trẻ nhỏ ở một ngôi trường đái học tập vô ngày hè năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu với tín hiệu phân biệt "last summer" => thì vượt lên trước khứ đơn: teach => taught

4. A

Our school club made gloves for old people in nursing homes last winter.

(Câu lạc cỗ của ngôi trường công ty chúng tôi đã thử căng tay cho những người già cả vô viện chăm sóc lão vô ngày đông năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu với tín hiệu phân biệt "last winter" => thì vượt lên trước khứ đơn: make => made

5. C

We reused bottles to lớn help the environment last month.

(Tháng trước, công ty chúng tôi tiếp tục tái ngắt dùng những cái chai nhằm đảm bảo môi trường.)

Giải thích: Trong câu với tín hiệu phân biệt "last month" => thì vượt lên trước khứ đơn: reuse => reused

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences with the past simple sườn of the given verbs.

(Hoàn trở nên câu với dạng vượt lên trước khứ đơn của động kể từ tiếp tục mang lại.)

1. Care for Animals (take) ______ care of thousands of homeless dogs and cats last year.

2. _______ teenagers (join)______ Lending Hand in 2015?

3. We (help) ______ the elderly in a village last summer.

4. Last year, we (send) ______ textbooks to lớn help children in a rural village.

5. Tom (volunteer) ______ to lớn teach English in our village last winter.

Phương pháp giải:

Thì vượt lên trước khứ đơn dạng khẳng định: 

- Động kể từ với quy tắc: Ved

- Động kể từ bất quy tắc: cột thứ hai của bảng động kể từ bất quy tắc

Lời giải chi tiết:

1. took 2. Did ...join 3. helped 4. sent 5. volunteered

1. Care for Animals took care of thousands of homeless dogs and cats last year.

(Care for Animals tiếp tục chở che sản phẩm ngàn con cái chó và mèo vô gia cư vô năm ngoái.)

2. Did teenagers join Lending Hand in 2015?

(Có cần thanh thiếu hụt niên tiếp tục nhập cuộc Lending Hand vô năm năm ngoái không?)

3. We helped the elderly in a village last summer.

(Chúng tôi đã hỗ trợ những người dân già cả vô một ngôi thôn vô ngày hè năm ngoái.)

4. Last year, we sent textbooks to lớn help children in a rural village.

(Năm ngoái, công ty chúng tôi tiếp tục gửi sách giáo khoa để giúp đỡ nâng trẻ nhỏ ở một ngôi thôn vùng quê.)

5. Tom volunteered to lớn teach English in our village last winter.

(Tom tự nguyện dạy dỗ giờ đồng hồ Anh ở thôn của công ty chúng tôi vô ngày đông năm ngoái.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Complete the sentences with the correct forms of the verbs from the box.

(Hoàn trở nên câu với dạng đích của động kể từ vô sườn.)

      plant                       read                        cook                         recycle                      pick up                

1. The club members _______ food for patients every Sunday.

2. ____you ______those trees in the playground last month?

3. Nick and his friends _______ rubbish on the beach now.

4. Tom _______ the plastic bottles, and now he has some nice vases.

5. We often _______ books to lớn old people in a nursing trang chính.

Lời giải chi tiết:

1. cook 2. Did...plant 3. are picking up 4. recycled 5. read

1. The club members cook food for patients every Sunday.

(Các member câu lạc cỗ nấu nướng món ăn mang lại người bệnh vô mái ấm nhật sản phẩm tuần.)

Giải thích: Dấu hiệu phân biệt thì lúc này đơn “every Sunday”, mái ấm ngữ số nhiều “the club members” => động kể từ không thay đổi.

2. Did you plant those trees in the playground last month?

(Các các bạn tiếp tục trồng những cây cơ vô sảnh đùa vô mon trước à?)

Giải thích: Dấu hiệu phân biệt thì vượt lên trước khứ đơn “last month”, dạng thắc mắc => did you plant

3. Nick and his friends are picking up rubbish on the beach now.

(Nick và những người dân các bạn của anh ấy ấy đang được nhặt rác rưởi bên trên bãi tắm biển.)

Xem thêm: sau offer là to v hay ving

Giải thích: Dấu hiệu phân biệt thì lúc này tiếp tục "now"; mái ấm ngữ “Nick and his friends” số nhiều => S + are V-ing.

4. Tom recycled the plastic bottles, and now he has some nice vases.

(Tom tiếp tục tái ngắt chế những cái chai vật liệu nhựa, và lúc này anh ấy tiếp tục với một vài cái lọ xinh xẻo.)

Giải thích: Dựa vô nghĩa của câu, mệnh đề sau ở thì lúc này đơn (has) nên mệnh đề trước thao diễn mô tả vấn đề xẩy ra trước cơ => người sử dụng thì vượt lên trước khứ đơn: recycle => recycled.

5. We often read books to lớn old people in a nursing trang chính.

(Chúng tôi thông thường xem sách mang lại cụ già già cả vô viện chăm sóc lão.)

Giải thích: Dấu hiệu phân biệt thì lúc này đơn "often"; mái ấm ngữ “we" số nhiều nên động kể từ không thay đổi. 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Write complete sentences from the prompts.

(Viết hoàn hảo câu nhờ vào kể từ mang lại sẵn.)

1. Last year / our club / donate/ books / children in rural areas.

2. children / send / you thank-you cards / a week ago?

3. I / teach / two children in grade 2 / last summer.

4. Last spring / we/ help / the elderly / nursing trang chính.

5. How/ you/ help / people / in flooded areas / last year?

Lời giải chi tiết:

1. Last year our club donated books to lớn children in rural areas.

(Năm ngoái câu lạc cỗ của công ty chúng tôi tiếp tục tặng sách mang lại trẻ nhỏ ở vùng quê.)

Giải thích:

- Trong câu với "last year" nên người sử dụng thì vượt lên trước khứ đơn: donate => donated

- Cấu trúc: donate something to lớn someone: quyên hùn đồ vật gi mang lại ai

2. Did children send you thank-you cards a week ago?

(Có cần trẻ nhỏ tiếp tục gửi bạn thiệp cảm ơn một tuần trước?)

Giải thích:

- Trong câu với "a week ago" nên người sử dụng thì vượt lên trước khứ đơn, dạng thắc mắc => did children send

- Cấu trúc: send someone something: gửi mang lại ai cái gì 

3. I taught two children in grade 2 last summer.

(Tôi dạy dỗ nhì đứa con trẻ lớp 2 vô ngày hè năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu với "last summer" nên người sử dụng thì vượt lên trước khứ đơn: teach => taught 

4. Last spring we helped the elderly in the nursing trang chính.

(Mùa xuân năm ngoái công ty chúng tôi tiếp tục trợ giúp những người dân già cả vô viện chăm sóc lão.)

Giải thích:

- Trong câu với "last spring" nên người sử dụng thì vượt lên trước khứ đơn: help => helped

- Cụm từ: in the nursing home: vô viện chăm sóc lão

5. How did you help people in flooded areas last year?

(Các các bạn tiếp tục trợ giúp người dân vùng lũ lụt thế nào vô năm ngoái?)

Giải thích: Trong câu với "last year" nên người sử dụng thì vượt lên trước khứ đơn, dạng thắc mắc Wh => How did you help

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Tom is from the Red Cross. Look at the fact sheet and ask Tom about his projects in năm 2016 and 2020.

(Làm việc bám theo cặp. Tom tới từ Đội Chữ thập đỏ ối. Nhìn vô bảng và căn vặn Tom về plan của anh ấy ấy vô năm năm 2016 và 2018.)

Projects / Year (Dự án / Năm)

Activities (Các hoạt động)

Help Lonely People / 2016

(Giúp nâng người neo đơn / 2016)

- help 200 lonely people

(giúp 200 người neo đơn)

- answer calls from lonely people

(trả điều những cuộc gọi kể từ người neo đơn)

- visit museums with them

(tham quan tiền kho lưu trữ bảo tàng với họ)

Support Ill People / 2020

(Giúp nâng người bị bệnh)

- help ill people at their home

(giúp người bị bệnh dịch tận nhà của họ)

- read books to lớn ill people

(đọc sách cho những người bị bệnh)

Example: (Ví dụ)

Tom: I’m from the Red Cross. I worked on the Help Lonely People project in năm 2016.

Lan: What did you do?

Tom: We helped 200 lonely people …

Lời giải chi tiết:

1. Tom: I’m from the Red Cross. I worked on the Help Lonely People project in năm 2016.

             (Tôi tới từ Hội Chữ thập đỏ ối. Tôi tiếp tục thao tác làm việc vô dự án công trình Help Lonely People vô năm năm 2016.)

    Lan: What did you do?

            (Bạn đã thử gì?)

   Tom: We helped 200 lonely people.

           (Chúng tôi đã hỗ trợ 200 người neo đơn.)

   Lan: What else?

           (Còn gì nữa?)

   Tom: I also answered calls from lonely people and visited museums with them.

           (Tôi đã và đang vấn đáp những cuộc gọi kể từ những người dân đơn độc và lên đường thăm hỏi những viện kho lưu trữ bảo tàng cùng theo với bọn họ.)

2. Tom: I’m from the Red Cross. I worked on the Support Ill People project in 2020.

            (Tôi tới từ Hội Chữ thập đỏ ối. Tôi tiếp tục thao tác làm việc vô dự án công trình Hỗ trợ những người dân bị bệnh dịch vô năm 2020.)

    Nga: What did you do?

           (Bạn đã thử gì?)

    Tom: I and my friends helped ill people at their homes.

            (Tôi và những người dân các bạn của tôi tiếp tục trợ giúp những người dân chói yếu đuối tận nhà của mình.)

    Nga: What did you tự on the Support Ill People project in 2020, Tom?

           (Bạn đã thử gì vô dự án công trình Hỗ trợ người bệnh dịch vô năm 2018, Tom?)

   Tom: I read books to lớn ill people.

           (Tôi xem sách mang lại những người dân bị bệnh dịch.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Communication

  1. Listen and read the dialogue between Lan and Mark. Pay attention to lớn the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar conversations. 3. Work in pairs. Read the poster about the volunteer activities for teenagers at Lending Hand. Write the project number (1-3) next to lớn its benefit (A - E). 4. Work in pairs. Ask and answer which activities in 3 you want to lớn join. Give reasons. 5. Work in groups. Discuss which activity each thành viên of your group chooses and the benefit(s) of the activity. Prese

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Skills 1

  1. Work in pairs. Circle the activities you would lượt thích to lớn tự at your school. 2. Read the passage and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the passage again and tick (✓) T (True) or F (False). 4. Work in pairs. Read about these students. Write the names of the projects you think they should join in the Projects column. 5. Work in groups. Discuss which project in 4 you would lượt thích to lớn join, and why. Report your group’s answer to lớn the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Skills 2

  1. What community activities are the children doing in the pictures? 2. Listen to lớn Tom and Linda talking about their community activities last summer. Circle the correct answers. 3. Listen again and fill in each blank with no more phàn nàn two words. 4. Read Tom's gmail to lớn Nam about his school activities last summer. 5. You are Nam. Now write an gmail of about 70 words to lớn Tom about your school activities last summer. Start your gmail as shown below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Looking back

  1. Complete the table with the words and phrases from the box. 2. Complete each sentence with one phrase from 1. Remember to lớn use the correct forms of the verbs. 3. Use the correct sườn of the verbs from the box to lớn complete the passage. 4. Write full sentences about the activities the students did to lớn help their community last year.

 • Tiếng Anh 7 Unit 3 Project

  Work in groups. 1. Think about some environmental problems in your neighbourhood. 2. Discuss and find the answers to lớn the questions. 3. Present them to lớn your class.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: the country is more beautiful than a town

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.