toán lớp 4 trang 138 139 luyện tập chung

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 138 139 luyện tập chung

Video chỉ dẫn giải

Trong những phép tắc tính sau, phép tắc tính này thực hiện đúng?

\(\eqalign{
& a)\,\,{5 \over 6} + {1 \over 3} = {{5 + 1} \over {6 + 3}} = {6 \over 9} = {2 \over 3}; \cr 
& b)\,\,{5 \over 6} - {1 \over 3} = {{5 - 1} \over {6 - 3}} = {4 \over 3}; \cr 
& c)\,\,{5 \over 6} \times {1 \over 3} = {{5 \times 1} \over {6 \times 3}} = {5 \over {18}}; \cr 
& d)\,\,{5 \over 6}:{1 \over 3} = {1 \over 3} \times {5 \over 6} = {{1 \times 5} \over {3 \times 6}} = {5 \over {18}} \cdot \cr} \)

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc sau:

- Muốn nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số tớ quy đồng khuôn số nhị phân số rồi nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số sau thời điểm quy đồng.

- Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, khuôn số nhân với khuôn số.

- Muốn phân tách nhị phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

Phép tính c) đích thị.

Phép tính a), b) sai vì thế mong muốn nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số không giống khuôn số tớ quy đồng khuôn số, rồi nằm trong (hoặc trừ) nhị phân số tiếp tục quy đồng khuôn số.

Phép tính d) sai vì thế mong muốn phân tách một phân số cho 1 phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

\(\eqalign{
& a)\,\,{1 \over 2} \times {1 \over 4} \times {1 \over 6};\,\,\, \cr 
& b)\,\,{1 \over 2} \times {1 \over 4}:{1 \over 6}; \cr 
& c)\,\,{1 \over 2}:{1 \over 4} \times {1 \over 6} \cdot \cr} \)

Phương pháp giải:

Biểu thức chỉ mất phép tắc nhân và phép tắc phân tách thì tớ tính thứu tự kể từ trái ngược thanh lịch nên.

Lời giải chi tiết:

a) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{{1 \times 1 \times 1}}{{2 \times 4 \times 6}} = \frac{1}{{48}}$

b) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}:\frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times \frac{6}{1} = \frac{{1 \times 1 \times 6}}{{2 \times 4 \times 1}} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$

c) $\frac{1}{2}:\frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} \times \frac{1}{6} = \frac{{1 \times 4 \times 1}}{{2 \times 1 \times 6}} = \frac{4}{{12}} = \frac{1}{3}$

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính: 

\(\eqalign{
& a)\,\,{5 \over 2} \times {1 \over 3} + {1 \over 4}; \cr 
& b)\,\,{5 \over 2} + {1 \over 3} \times {1 \over 4}; \cr 
& c)\,\,{5 \over 2} - {1 \over 3}:{1 \over 4} \cdot \cr} \)

Phương pháp giải:

Biểu thức sở hữu những phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tớ tiến hành phép tắc tính nhân, phân tách trước, tiến hành phép tắc nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& a)\,\,{5 \over 2} \times {1 \over 3} + {1 \over 4} = {5 \over 6} + {1 \over 4}  = {{10} \over {12}} + {3 \over {12}} = {{13} \over {12}} \cr 
& b)\,\,{5 \over 2} + {1 \over 3} \times {1 \over 4} = {5 \over 2} + {1 \over {12}}  = {{30} \over {12}} + {1 \over {12}} = {{31} \over {12}} \cr}  \) 

\( \displaystyle c)\,\,{5 \over 2} - {1 \over 3}:{1 \over 4} = {5 \over 2} - {1 \over 3} \times {4 \over 1} \)

\( \displaystyle = {5 \over 2} - {4 \over 3} \)\( \displaystyle= {{15} \over 6} - {8 \over 6} = {7 \over 6} \) 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Xem thêm: the country is more beautiful than a town

Người tớ cho 1 vòi vĩnh nước chảy vô bể chưa tồn tại nước. Lần loại nhất chảy vô \( \displaystyle {3 \over 7}\) bể, lượt loại nhị chảy vô tăng \( \displaystyle {2 \over 5}\) bể. Hỏi còn bao nhiêu phần của bể chưa tồn tại nước?

Phương pháp giải:

- Coi bể nước Khi tràn nước là \(1\) đơn vị chức năng.

- Tính số phần bể tiếp tục sở hữu nước = số phần nước chảy vô bể lượt loại nhất \(+\) số phần nước chảy vô bể lượt loại nhị.

- Số phần bể chưa tồn tại nước = \(1-\) số phần bể tiếp tục sở hữu nước.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lần loại nhất: \( \displaystyle {3 \over 7}\) bể

Lần loại nhị chảy thêm: \( \displaystyle {2 \over 5}\) bể

Còn lại: .... phần bể?

Bài giải

Coi bể nước Khi tràn nước là \(1\) đơn vị chức năng.

Số phần bể sở hữu nước là:

\( \displaystyle {3 \over 7} + {2 \over 5} = {{29} \over {35}}\) (bể)

Số phần bể còn sót lại ko chứa chấp nước là: 

                                         $1 - \frac{{29}}{{35}} = \frac{{35}}{{35}} - \frac{{29}}{{35}} = \frac{6}{{35}}$ (bể)

                  Đáp số: \( \displaystyle{6 \over {35}}\) bể.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Một kho chứa chấp \(23\; 450kg\) coffe. Lần đầu kéo ra \(2710kg\) coffe, lượt sau kéo ra gấp rất nhiều lần lần thứ nhất. Hỏi vô kho còn sót lại từng nào ki-lô-gam coffe ?

Phương pháp giải:

- Tính số coffe kéo ra lượt sau = số coffe kéo ra lần thứ nhất \(\times\; 2\).

- Tính số coffe kéo ra nhị lượt = số coffe kéo ra lần thứ nhất \(+\) số coffe kéo ra lượt sau.

- Tính số coffe còn sót lại = số coffe thuở đầu \(-\) số coffe kéo ra nhị lượt.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Kho chứa: 23 450 kilogam cà phê

Lần đầu lấy ra: 2710kg

Lần sau lấy: gấp rất nhiều lần lượt đầu

Còn lại: ....kg?

Bài giải

Lần sau tiếp tục kéo ra số ki-lô-gam coffe là:

\(2710 × 2 = 5420\; (kg)\)

Cả nhị lượt tiếp tục lấy ra số ki-lô-gam coffe là:

\( 2710 + 5420 = 8130 \;(kg) \)

Trong kho còn lại số ki-lô-gam coffe là:

Xem thêm: kinh sám hối hàng ngày

\(23 450 – 8130 = 15 320\; (kg)\)

                                      Đáp số: 15 320 kilogam cà phê

Loigiaihay.com