toán lớp 4 trang 170 171

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Sơ loại tư duy: Các đại lượng - Toán 4

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 170 171

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp vô địa điểm chấm:

1 yến = ... kg                          1 tạ = ... yến

1 tạ   = ... kg                          1 tấn = ... tạ

1 tấn = ... kg                          1 tấn = ... yến

Phương pháp giải:

Dựa vô bảng đơn vị chức năng đo khối lượng:

Lời giải chi tiết:

1 yến = 10kg                                              1 tạ   = 10 yến

1 tạ   = 100kg                                             1 tấn = 10 tạ 

1 tấn = 1000kg                                           1 tấn = 100 yến

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp vô địa điểm chấm:

a) 10 yến = ... kg                                          \(\displaystyle {1 \over 2}\) yến = ... kg

     50kg = .... yến                                         1 yến 8kg = ... kg

b) 5 tạ = ... yến                                            1500kg = ... tạ

    30 yến = ... tạ                                           7 tạ 20kg = .... kg

c) 32 tấn = ... tạ                                            4000kg = ... tấn

   230 tạ = ... tấn                                           3 tấn 25kg = ... kg

Phương pháp giải:

Dựa vô bảng đơn vị chức năng đo khối lượng:

Lời giải chi tiết:

a) 10 yến = 100kg                                       \(\displaystyle{1 \over 2}\) yến = 5kg

    50kg = 5 yến                                           1 yến 8kg = 18kg

b) 5 tạ = 50 yến                                          1500kg = 15 tạ

    30 yến = 3 tạ                                          7 tạ 20kg = 720kg

c) 32 tấn = 320 tạ                                       4000kg = 4 tấn

   230 tạ = 23 tấn                                        3 tấn 25kg = 3025kg

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Điền vết phù hợp (>; <; =) vô địa điểm chấm: 

2kg 7 hg  ...  2700g                                        60kg 7g ...  6007g

5kg 3g  ...  5035g                                          12 500g  ...  12kg 500g

Phương pháp giải:

Đổi những số đo về và một đơn vị chức năng đo rồi đối chiếu thành phẩm cùng nhau.

Xem thêm: sau offer là to v hay ving

Lời giải chi tiết:

+) 2kg 7 hg = 27hg  = 2700g.

    Vậy:  2kg 7 hg = 2700g.

+) 60kg 7g = 60 007g. Mà 60 007g > 6007g.

    Vậy: 60kg 7g > 6007g.

+) 5kg 3g = 5003g. Mà 5003g < 5035g.

    Vậy:  5kg 3g < 5035g.

+) 12 500g = 12 000g + 500g = 12kg + 500g = 12kg 500g.

     Vậy 12 500g = 12kg 500g

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một loại cá khối lượng 1kg 700g, một bó rau xanh khối lượng 300g. Hỏi cả cá và rau xanh khối lượng từng nào ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

Đổi: 1kg 700g = 1700g

Cân nặng trĩu của tất cả rau xanh và cá = cân  nặng trĩu của bó rau xanh + khối lượng của loại cá.

Đổi thành phẩm một vừa hai phải tìm ra lịch sự đơn vị chức năng đo là ki-lô-gam, chú ý rằng 1kg = 1000g.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 Con cá: 1kg 700g

1 Bó rau: 300g

Cá và rau: .... kg?

Bài giải

Đổi: 1kg 700g = 1700g

Cả cá và rau xanh khối lượng số ki-lô-gam là:

             1700 + 300 = 2000 (g)

             2000g = 2kg

                        Đáp số: 2kg.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Một xe pháo xe hơi chở được 32 bao gạo, từng bao khối lượng 50kg. Hỏi con xe bại chở được toàn bộ từng nào tạ gạo ?

Phương pháp giải:

Cân nặng trĩu của 32 bao gạo = khối lượng của một bao gạo \(\times \) 32.

Đổi thành phẩm một vừa hai phải tìm ra lịch sự đơn vị chức năng đo là tạ, chú ý rằng 1 tạ = 100kg

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 bao gạo: 50 kg

32 bao gạo: ... tạ?

Bài giải

Xe xe hơi chở được toàn bộ số gạo là:

Xem thêm: tạo chữ in đậm có dấu

50 × 32 = 1600 (kg)

1600kg = 16 tạ

               Đáp số: 16 tạ gạo.