toán lớp 5 luyện tập chung trang 79

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 luyện tập chung trang 79

Video chỉ dẫn giải

 Tính:

a) \(216,72 : 42\) ;

b) \(1 : 12,5\) ;

c) \(109,98 : 42,3\).

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo đòi những quy tắc về phép tắc phân tách số thập phân.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \((131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 × 2;\)

b) \(8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2\)

Phương pháp giải:

- Biểu thức với chứa chấp lốt ngoặc thì tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức với chứa chấp những phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tao tiến hành phép tắc tính nhân, phân tách trước, tiến hành phép tắc tính nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \((131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 × 2\)

    \(= 50,6 : 2,3 + 43,68\)

    \(= 22 + 43,68\)

    \(= 65,68\)

b) \(8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2\)

    \(= 8,16 : 4,8 \,– \,0,345 : 2\) 

    \(= 1,7\, – \,0,1725\)

    \(= 1,5275\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Cuối năm 2000 dân sinh của một phường là 15 625 người. Cuối năm 2001 số dân của phường này đó là 15 875 người.

a) Hỏi kể từ thời điểm cuối năm 2000 cho tới thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường cơ gia tăng từng nào phần trăm?

b) Nếu kể từ thời điểm cuối năm 2001 cho tới năm 2002 số dân của phường này cũng gia tăng từng ấy xác suất thì thời điểm cuối năm 2002 số dân của phường này đó là từng nào người?

Phương pháp giải:

Xem thêm: cu(no3)2

Áp dụng những quy tắc:

- Muốn tìm hiểu tỉ số xác suất của nhị số tao tìm hiểu thương của nhị số ghi chép bên dưới dạng số thập phân, tiếp sau đó nhân thương vừa vặn tìm kiếm được với  100 được thành phẩm tao ghi chép thêm thắt kí hiệu % vô ở bên phải.

- Muốn tìm hiểu a% của B tao rất có thể lấy B phân tách mang đến 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi phân tách mang đến 100.

Lời giải chi tiết:

a) (Câu a với 2 cơ hội giải

Cách 1:

So với số dân năm 2000 thì số dân của năm 2001 cướp số xác suất là:

         \(15 875 : 15 625 × 100\% = 101,6\%\)

Từ thời điểm cuối năm 2000 cho tới thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường này đã gia tăng số xác suất là:

             \(101,6\% - 100\% = 1,6\%\) 

Cách 2:

Số dân kể từ thời điểm cuối năm 2000 cho tới thời điểm cuối năm 2001 của phường đã tiếp tục tăng thêm thắt số người là:

            \(15 875 - 15 625 = 250\) (người)

Vậy kể từ thời điểm cuối năm 2000 cho tới thời điểm cuối năm 2001 số dân của phường cơ gia tăng số xác suất là:

            \(250 : 15 625 × 100\% = 1, 6\%\)

b) Số dân kể từ thời điểm cuối năm 2001 cho tới thời điểm cuối năm 2002 của phường đã tiếp tục tăng thêm thắt số người là:

           \(15875  : 100 × 1,6 = 254\) (người)

 Số dân của phường cơ năm 2002 là:

           \(15875 + 254 = 16 129\) (người)

                             Đáp số:  a) \(1,6\%\) ;

                                         b) \(16 129\) người.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Khoanh vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Một người bán sản phẩm bị lỗ \(70 000\) đồng và số chi phí cơ vị \(7\%\) số chi phí vốn liếng ném ra. Để tính số chi phí vốn liếng của những người cơ, tao cần thiết tính:

A. \(70000 : 7\)

B. \(70000 × 7 : 100\)

C. \(70000 × 100 : 7\)

D. \(70000 × 7\)

Phương pháp giải:

Đây là sự việc dạng tìm hiểu một số trong những lúc biết độ quý hiếm xác suất của chính nó. 

Theo đề bài bác, \(7\%\) số chi phí vồn là \(70 000\) đồng . Để tìm hiểu số chi phí vốn liếng tao rất có thể lấy \(70 000\) phân tách mang đến \(7\) rồi nhân với \(100\) hoặc lấy \(70 000\) nhân với \(100\) rồi phân tách mang đến \(7.\)

Xem thêm: there are a lot of

Lời giải chi tiết:

Để tìm hiểu số chi phí vốn liếng tao rất có thể tính \(70000 : 7 × 100\) hoặc \(70000 × 100 : 7\)

Chọn đáp án C.