why is it that many

Why is it that many teenagers have the energy lớn play computer games until late at night but can't find the energy lớn get out of bed in time for school? According lớn a new report, today's generation of children are in danger of getting sánh little sleep that they are putting their mental and physical health at (1)________. Adults can easily survive on seven lớn eight hours' sleep a night, (2)________ teenagers require nine or ten hours. According lớn medical experts, one in five youngsters gets anything between two and five hours' sleep a night less than vãn their parents did at their age.

This raises serious questions about whether lack of sleep is affecting children's ability lớn concentrate at school. The connection between sleep deprivation and lapses in memory, impaired reaction time and poor concentration is well established. Research has shown that losing as little as half an hour's sleep a night can have profound (3)_________ on how children perform the next day. A good night's sleep is also crucial for teenagers because it is while they are asleep (4)________ they release a hooc môn that is essential for their 'growth spurt' (the period during teenage years when the body toàn thân grows at a rapid rate). It's true that they can, (5)_______ some extent, catch up on sleep at weekends, but that won't help them when they are dropping off lớn sleep in class on a Friday afternoon.

Bạn đang xem: why is it that many

By Tim Falla and Paul A. Davies, Solutions Advanced. OUP

A. risk
B. threat
C. danger
D. jeopardy

Kiến thức : Cụm từ
put sth at risk : bịa đồ vật gi vô biểu hiện nguy hiểm hiểm
Tạm dịch : Theo một report mới mẻ, mới trẻ nhỏ thời nay đem nguy hại ngủ không nhiều đến mức độ khiến cho sức mạnh ý thức và thể hóa học của bọn chúng gặp gỡ nguy hiểm hiểm
→ Chọn đáp án A.

A. so
B. or
C. whereas
D. because

Kiến thức : Từ vựng
A. vì thế thế
B. hoặc
C. vô khi
D. vày vì
Tạm dịch : Người rộng lớn rất có thể đơn giản dễ dàng tồn vào đúng thời điểm ngủ kể từ bảy cho tới tám giờ từng tối, trong lúc thanh thiếu hụt niên cần thiết chín hoặc mươi giờ
→ Chọn đáp án C

Xem thêm: i bought the golden fish

A. effective
B. effectively
C. affect
D. effect

Kiến thức : Từ vựng
Vị trí cần thiết điền đứng sau tính kể từ nên tiếp tục là 1 danh từ
Effect ( n ) : tác dụng, hình ảnh hưởng
Tạm dịch : Nghiên cứu giúp đang được cho là mất mặt ngủ tối thiểu nửa giờ từng tối rất có thể tác động thâm thúy cho tới sinh hoạt của trẻ con vào trong ngày hôm sau
→ Chọn đáp án D

A. that
B. which
C. when
D. where

Xem thêm: tác phẩm chiếc lược ngà

Kiến thức : Câu chẻ
Câu chẻ hoặc còn được gọi là câu nhấn mạnh vấn đề. Chúng được dùng khi mong muốn nhấn mạnh vấn đề vào một trong những đối tượng người sử dụng hoặc vụ việc nào là cơ.
It is/was + trạng ngữ + that + S + V + O
Tạm dịch : Một giấc ngủ sâu cũng tương đối cần thiết so với thanh thiếu hụt niên vì thế chủ yếu trong lúc ngủ, bọn chúng tiết rời khỏi một loại hooc môn quan trọng cho tới quy trình phát triển thời gian nhanh (giai đoạn ở tuổi tác thiếu hụt niên khi khung hình cách tân và phát triển với vận tốc nhanh).
→ Chọn đáp án A

A. at
B. to
C. in
D. on

Kiến thức : Cụm từ
To some extent : ở một phạm vi, cường độ, chừng đỗi nào là đó
Tạm dịch : Đúng là ở một cường độ nào là cơ, bọn chúng rất có thể ngủ bù vô vào cuối tuần, tuy nhiên vấn đề này tiếp tục không hỗ trợ ích gì khi bọn chúng ngủ gật vô lớp vô giờ chiều loại 6
→ Chọn đáp án B